BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am


  1. Nhân hôm nay có người hỏi TNMb về lò hộ ma và Kinh Bắc đẩu thất tinh diên mạng , TNMB xin giới thiệu lại bài của một Đại sư để củng cố thêm thông tin cho huynh đệ xem như sự chia sẻ mong cầu được giải tai ách cho năm mới .

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
. Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc

truyền đến đời triều vua Ðường ở Trung Hoa thọ trì.

. Sa Môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt văn.

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

Hằng năm nếu gặp tai ách lễ kinh này bảy lạy.

Khi bấy giờ Phật bảo Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Kinh này đã nói có đại oai thần lực” có công năng cứu độ tất cả trọng tội và hay diệt hết thảy nghiệp chướng của tất cả chúng sanh.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, tể quan, cư sĩ, kẻ trai lành, người gái tín, hoặc sang, hoặc hèn, trong đời sống không luận lớn nhỏ đều thuộc sự thống lãnh của bảy vị tinh tú này chiếu soi.

Nếu nghe kinh này thọ trì, cúng dường, chuyển đọc, khuyên bạn hữu, thân tộc, cốt nhục của mình thọ trì, thì hiện đời được phước, đời sau sanh lên chư Thiên.

Nếu kẻ Thiện nam và người Thiện nữ nào có kẻ tiên vong đã qua đời mà bị đọa vào địa ngục, hoặc chịu các thứ khổ sở. Nếu nghe kinh này tin kính cúng dường thì kẻ tiên vong kia liền xa lìa khỏi chốn địa ngục, được vãng sanh về cõi Cực Lạc thế giới.

Nếu có kẻ thiện nam và người thiện nữ nào, hoặc bị loài quỷ mị xâm hại, hay tà ma quấy nhiễu, ác mộng quái lạ, hồn phách kinh sợ, nếu nghe kinh này thọ trì cúng dường hồn phách liền được yên ổn, không còn lo sợ.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào, hoặc có sĩ quan sắp bổ chấp chánh. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì vị quan ấy liền được mời sang địa vị cao cấp, được đại kiết tường.

Nếu có trai lành và người gái tín, thân bị tật bịnh triền miên, muốn cầu nhẹ nhàng, nên vào tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, thì tật bịnh ấy liền được lành hẳn.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín muốn được tấn đạt, ra đi may mắn, cầu tài vừa ý, buôn bán phát đạt. Nếu gặp kinh này, tin kính cúng dường liền được tiền tài giàu có, vào ra an lành.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nuôi tằm hư hao, lục súc chẳng yên, liền ở tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, ruộng tằm vừa ý, lục súc sum vầy, không còn tổn thất cũng chẳng tai chướng.

Nếu có người nữ suốt tháng mang thai, khó khăn nặng nề, nếu gặp kinh này tín kính cúng dường, mẹ con liền được phân giải nhẹ nhàng, ách nạn tiêu trừ, sanh con trai gái, thân hình đẹp đẽ, quả báo sống lâu.

Nếu kẻ trai lành và người gái tín biết được Bắc Ðẩu Thất Tinh, rọi chiếu đời sống nhơn sinh của mình thì trong một đời, hễ có tai ách quan sự miệng tiếng đồn đãi, trăm điều quái lạ. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì không còn một việc gì mà phải phòng hại.

Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói lời ấy rồi, hết thảy thiện nam tín nữ cung kính tín thọ làm lễ mà trở về.

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ
Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần).

1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

2. Cự Môn tinh (sao Cự Môn). Người sanh giờ Sửu, giờ Hợi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp nguy nạn, nên dùng món ăn lúa, nếp cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

3. Lộc tồn tinh (sao Lộc Tồn). Người sanh giờ Dần, giờ Tuất đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nếu dùng món ăn lúa tẻ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

4. Văn Khúc tinh sao (sao Văn Khúc). Người sanh giờ Mẹo, giờ Dậu đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

5. Liêm Trinh tinh (sao Liêm Trinh). Người sanh giờ Thìn, giờ Thân đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt mè cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

6. Vũ Khúc tinh (sao Vũ Khúc). Người sanh giờ Tỵ, giờ Mùi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt đậu lớn cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

7. Phá Quân tinh (sao Phá Quân). Người sanh giờ Ngọ hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Nếu có người mỗi ngày tụng Thần chú này quyết định tội nghiệp thảy đều tiêu trừ và tất cả sở nguyện cầu đều được thành tựu. Nếu mỗi ngày tụng Thần chú này 108 biến, thân mình và tất cả quyến thuộc đều được phò hộ. Nếu tụng 500 biến được sức đại oai thần trong 500 do tuần, tất cả ma vương, các ma chúng, kẻ chướng ngại và vô lượng ác quỷ không dám gần gũi, thường được ủng hộ.
Ấn Triệu thỉnh Bắc Đẩu Thất Tinh:
Chắp tay trống ở giữa, 2 ngón cái vịn đầu móng ngón vô danh, 2 ngón giữa và 2 ngón út như lá sen, 2 ngón trỏ hơi cong đầu lại để cách khoảng qua lại tụng Chú Đảnh Luân Chơn Ngôn trước rồi sau đó mới triệu thỉnh Bắc Đẩu.
Ấn Khi Tụng Chú Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng:

Hai tay, 2 ngón giữa và 2 ngón cái vịn nhau, 2 ngón vô danh hợp lại trước mặt 2 ngón út, 2 ngón trỏ thẳng đứng. [/size]

*Hộ ma: Nên dùng vỏ lúa nếp, đậu, mật ong, dầu….bỏ vào lư hương mà thiêu cúng Sao Bổn Mạng của Mình. Khi hộ ma thì phải kèm theo câu Mật Chú: Namah Samanta Dhara Dhara Pacara Hum ( Pháp này làm trong 7 ngày 7 đêm: Nếu lửa động đậy biến ra sắc màu vàng lợt tức là nguyện đã thành tựu vậy

Quý vị nào vẽ Linh Phù Thất Tinh sử dụng không cần vẽ hình nhân biểu tượng và chử Tàu phía trên , chỉ cần chiếu theo Tinh Quân Phù bổn mạng giờ sanh của mình vẽ đúng nét là đặng linh ứng , xấu đẹp không sao , khi vẽ cần nín hơi , tập trung tinh thần , tắm rửa , súc miệng sạch sẻ .

NGHI QUỸ KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
ĐẢNH LUÂN CHƠN NGÔN
1)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmo-Tare ghara ham soavaha.
2)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmoraktara ghara ham soavaha.
( 3lần )

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ

Nam-Bắc-Đông-Tây trung ngũ đẩu
Châu thiên thất thập nhị cung thần
Nhị thập bát tú liệt phương ngung
Cửu Diệu thất tinh chư thánh chúng
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Phật Quang chủ chiếu
Bổn mạng ngươn thần đại hạn-tiểu hạn-tinh quân-đại vận-tiểu vận-tôn-thần. la-kế-nguyện bộc bàn lâm chủ chiếu: kim-mộc-thủy-hỏa-thổ đức Tinh Quân, kỳ tiêu tai chí thạnh Quang Vương Phật.
Nam mô Quang Vương Phật ( 3lần )

Chơn Ngôn: Xương na dân na-sá sá đê-ma ha đế -ất sất sất sất đế-xương bát duệ ta bà ha ( 3lần ).

BÀI PHỤNG THỈNH

Chí tâm phụng thỉnh Bắc cực Dhara-Tham Lang-Cự Môn-lộc Tồn-Văn Khúc-Liêm Trinh-Vũ Khúc-Phá Quân.

Vị thí chủ: ( tên họ )……tức ngưỡng giải thoát thọ mạng tăng trưởng-đắc kiến bách thu-kim đắc đạo tràng (Mandala ). Duy nguyện thùy hưởng giáng lâm thử xử bội thọhộ ma gia hộ thí chủ….tiêu tai giải nạn, mạng vị bình an.Sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết thần chú các vì tinh tú:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.

*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Bắc cực quang minh phổ chiếu, tứ phương Khôi Phược Quyền Hàng Tắc Huy Hàng Phủ Chiếu Phụ Bậc Cường Khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.
Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lần )

ĐẨU MẪU BỬU CÁO

Đẩu mẫu bửu cáo chí tâm quy mạng lễ
Tây Phương Thiên Trúc quốc đại trí quang trung chơn không diệu tướng pháp đương sự Vô thượng huyền ngươn thiên mẫu chủ, Kim Quan Thược sứ nhật nguyệt tìm huy-Bửu sứ truyền thời Quỷ thần thất sắc-Hiển linh tống ư trần thế- vệ thánh giá ư diêm phù đề-Chúng sanh hữu nam, nhược xưng danh đại sĩ tầm thinh cứu khổ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Thánh Đức Khuê Quan thiên hậu, ma lợi phát thiên đại thánh, viên minh Đẩu mẫu thiên tôn. Tiên thiên nhất mục chơn ngôn thần chú Đẩu mẫu bửu cáo chơn ngôn:
Ta tha nhứt mục huy ban. Ta ha đế đế tân ban. Ta ha ba la, ba la quan ban, quan ban nhơn ban đế, nhơn ban xa xa phược ha ( 3 lần )

=>Kế sau là tụng kinh Kim Cang. PHẬT THUYẾT
THIÊN TRUNG BẮC ĐẨU CỔ PHẬT TIÊU TAI DIÊN THỌ DIỆU KINH

Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Tịnh Cư Thiên Cung, tập Chư Thiên chúng Quảng Đàn Pháp Yếu.

Nhĩ thời, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát tùng tòa khởi tiền bạch Phật ngôn:

Thế Tôn phục kiến đế hoàng tổ phụ qưới tiện chúng sanh tứ tượng ngũ hành hàm linh xuẩn động mạt bất giai do Bắc Đẩu Thất ngươn chi sở chủ tể-Hà cố thi tinh, ư Châu Thiên Trung, oai quyền oai đức tối tân tối thượng.

Duy nguyện Thế Tôn vị chúng tuyên thuyết, nhứt thiết nhơn thiên hàm tri qui hương.

Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng ngôn.

Thiện tai! thiện tai! ngã kiêm vị thử cập mạt thế chúng sanh, phu tuyên nhân do dữ đương lai thế, hàm cọng tri chi thị.

Thất ngươn tinh phước bi quần sanh, ân thí vạn dựng công đức giả dả. Vu thời Thế Tôn tức thuyết:

Bắc Đẩu Thất Ngươn Cổ Phật

Thánh hiệu đảnh lễ ( mỗi câu dưới lạy 1 lạy )

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhứt Đại Khôi Dương Minh, Tham Lang Thái Tinh Quân, thị Đông Phương Tối Thắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhị Đại Phược Âm Tinh, Cự Môn Ngươn Tinh Quân, thị Đông Phương Diệu Bửu Thế Giới Quan Âm Tự Tại Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tam Đại Quyền Chơn Nhơn Lộc Tồn Trinh Tinh Quân thị Đông Phương Viên Châu Thế Giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tứ Đại Hoàng Huyền Minh Văn Khúc Tinh Quân thị Đông Phương Vô Ưu Thế GIới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Ngũ Đại Tấc Đơn Ngươn Liêm Trinh Cang Tinh Quân thị Đông Phương Tịnh Trụ Thế Giới Quảng Đại Trí Biện Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Lục Đại Pho Bắc Cực Vô Khúc Kỷ Tinh Quân thị Đông Phương Pháp Ý Thế Giới Pháp Hải Du Hí Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Thất Đại Phiêu Thiền Quang, Phá Quân Quang Tinh Quân thị Đông Phương Mãn Nguyệt Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Bát Động Minh Ngoại Phụ Tinh Quân thị T5ây Phương Diệu Hỷ Thế Giới Huệ Tạng Bồ Tát, Trang Nghiêm Bồ Tát.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Cửu Ẩn Quang Nội Bật Tinh Quân thị Tây Phương Diệu Viên Thế Giới An Lạc Tự Tại Bồ Tát.

Ư thị Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập Chư Đại Chúng Văn Phật khai diễn như thượng kinh chơn giai thị quá khứ kiết tường thiện thệ Đại Bi Thế Tôn phổ vị chúng sanh hóa thân thị hiện cát cát hoan hỷ , đắc vỉ vị tằng hữu, khể thủ xưng tán như thuyết kệ ngôn.

Đại Thánh chư thiện thệ vô thượng kiết tường tôn quá khứ dĩ tu chứng ly dục siêu thế gian thuỳ từ tý kiếp hậu lân mẫn chý quần hữu Hoá Thân Thiên Trung Chủ Bắc Cực Thất Ngýõn tôn Phụ Bậc Cọng Quyền Hành Chủ Tể vạn dựng.

Thiện tai Thích Ca Sư
Vị chúng cố tuyên thuyết
Ngã đẳng kim dĩ văn
Nguyện quảng vị mạt thế

Như thị Kinh Công Đức Cầu Phật tuyên dương.

Nhĩ thời Phật cáo đại chúng:

Nhược hữu thiện nam tín nữ ý mỗi niên chánh ngoạt, bất nhựt thập ngoạt, thập nhứt, cửu nhật, cửu ngoạt , mỗi ngoạt, thất, cửu, nhựt bổn mạng sanh thỉnh nhựt trước tịnh y phục đối tinh tượng tiền-chí tam6 xưng niệm Thất Phật như Bồ Tát tinh chơn Thánh hiện -tuỳ tâm sở cầu khắc niệm cảm ứng cánh năng bố đăng như đẩu, thiết tịnh thuỷ, hương hoa vu dạ phu thời kiền thiền kỳ đảo hàm đắc toại ý.

Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi, thế gian tể quan, cư sĩ, tăng ni, đạo, tục, nhược qưới nhược tiện đản hữu thất tình giai thuộc Bắc Đẩu sở chủ.

Nhược văn thử kinh thọ dĩ thọ trì đọc tụng thiết tương bố đẩu, hương hoa cúng dường, như thị chư lộc vị sùng cao, thọ mạng diên trường hoặch phước vô lượng.

Nhược hữu tiên vong, viên niên cận nhựt, vị năng siêu độ khủng trệ u đồ, nhược năng trì tụng tư kinh, thọ tử Â1n thí vong giả sanh Thiên, hiện tôn hoặch phước.

Nhược hữu nam nữ hoặc bị tà ma sở sâm, quỷ thần di hại, ác mộng kinh tích, tâm thần hôn loạn thọ trì thử kinh, chuyên tâm cúng dường tà quỷ thời tăng tức an lạc.

Nhược hữu thiên tai, ngoại ách, tật bệnh triền thân, thọ trì thử kinh-kim trì trai giới tức đắc tai ách tiêu trừ, bệnh nguyên thoát thể.

Nhược hữu mạng phùng ác diệu vận trị oai tinh bạo xích nhiệt nhãn, ế mô giá tình, quan sự kiên liên, ngục tù cấm hệ-ngũ dụ ác mộng-bá quái cầm minh-đảng năng bố đăng Bắc Đẩu chi tiền, hương hoa tịnh thuỷ, khoá trì thử kinh, thất biến chí thất that61 biến, hung ương diễn diệt-chư tá kiết tường.

Nhược hữu nam tử, cầu tự khoa danh, năng ư tịnh dạ phần hương.

Bắc Đẩu chi tiền bái tụng thử kinh, thất biến chí bá biến chú tự, tức sanh thông huệ chi nam, chúc tức đa8ng long -hổ chi bản.

Nhược hữu điền viên lục súc, canh nậu thiểu thành, khả ư tịnh thất phần hương bái tụng thử kinh, tức đắc điền tâm bội hoạch súc dưỡng thành quần, hoặc hữu nữ nhơn luỵ thường thai giáp, lâm sản chí thời, tất hoài ưu lự-đản năng hương hoa cúng dường trì tụng thử kinh, tức đắc oan gia giải thích, dịch ư phân vãng, mẫu tử đoàn viên, nam nữ đoan chánh.

Phật ngôn Thiện Nam Tử tu tri: Bắc Đẩu Cổ Phật hoằng đại từ bi thị hiện thiên trung, chủ trương viên mạng, thống lãnh càn khôn, thượng chí đế vương dĩ cập lê thứ, thiên địa sơn hà, cầm thú thảo mộc nhứt thiết giai tuân-Thiết Ngươn Tinh Quân Chi sở Qủang Chiếu.

Nhược hữu tai suy nguy cấp, tức đương bố đăng, kiện cáo, trì tụng thử kinh, tác hoặch hộ hựu như ý kiết tường.
Nhược hữu quốc sĩ lâm ư chiến đích, năng trì thử kinh, tâm vô gián đoạn-thiết lập Thánh Tượng như pháp cúng dường, tức đắc dấu khí gia oai, thiên cang thuận chiếu, tướng thắng binh cường, phong đoan mã võng, tuỳ sở chí phương, ứng hổ khắc phục.

Phật ngôn: Như thị, Thất Ngươn Như Lai cảm ứng vô lượng cùng kiếp nan tuyên, tắc ư thị trung, nhi thiết chú viết:
” Án hát na, đàn na, tra tra đế-ma ha đế-sất sất sất sất đế hát bát na vệ ta bà ha. ”

Phật thuyết thử kinh dĩ, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng, thiên long bát bộ, tinh chơn quỷ thần cung kỉnh tác lễ kính thọ phụng hành.

Phật thuyết Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật Tiêu Tai Diên Thọ Diệu Kinh Toan Viết:

Bắc Cực quang minh phổ chiếu tứ phương khôi phược quyền hoàng tac81 huy hoàng phủ.

Phiếu, Phụ, Bậc, Cường khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.

Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lạy )

TNMB xin đa tạ Đại sư đã chỉ dạy- mọi hạnh nguyện xin hồi hướng đến mọi chúng tánh -âu cũng là lòng bác ái của Thầy vậy .
Nam mô adi đà Phật .


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:43:46 am


Linh phù Thất tinh có thể sưu khảo trong cuốn Bùa chú Giảng giới của Thầy TIÊU DIÊU TỬ -KIM CANG TRÍ .TNMB có hình nhưng chưa biết cách đưa lên topic này , nếu được mong các huynh chỉ giáo cho. TNMB đa tạ .Xin cho được nói thêm bài hướng dẫn chi tiết trên cũng chính là do Thầy KIM CANG TRÍ biên soạn .
Kẻ bén duyên với huyền thuật đã theo Thầy từ Tuvilyso đến nay gặt hái không biết bao điều khả ý kiết tường nay được nhìn thấy Thầy trên diễn đàn này không còn gì làm vui mừng hơn.

Kính  Thầy KIM CANG TRÍ – các sư huynh đệ sở nguyện tòng tâm , đạo hạnh tinh tấn.


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: rubi trong Tháng Tư 19, 2008, 02:47:10 pm


Trích dẫn từ: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Xin chào Tiên Nữ Mắt Buồn. Tôi là rubi. Vì đang tìm Thất Tinh Châu Ngọc Thần Chú mà lạc vào diễn đàn này. Rubi muốn hỏi TNMB là phần chú tiếng Phạn thì cách phát âm như thế nào.

“Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha”

Mong TNMB có thể phiên âm cách đọc thần chú phần tiếng Phạn. Rubi cảm niệm TNMB nhiều.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am


Nhân hôm nay có người hỏi TNMb về lò hộ ma và Kinh Bắc đẩu thất tinh diên mạng , TNMB xin giới thiệu lại bài của một Đại sư để củng cố thêm thông tin cho huynh đệ xem như sự chia sẻ mong cầu được giải tai ách cho năm mới .

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
. Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc

truyền đến đời triều vua Ðường ở Trung Hoa thọ trì.

. Sa Môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt văn.

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

Hằng năm nếu gặp tai ách lễ kinh này bảy lạy.

Khi bấy giờ Phật bảo Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Kinh này đã nói có đại oai thần lực” có công năng cứu độ tất cả trọng tội và hay diệt hết thảy nghiệp chướng của tất cả chúng sanh.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, tể quan, cư sĩ, kẻ trai lành, người gái tín, hoặc sang, hoặc hèn, trong đời sống không luận lớn nhỏ đều thuộc sự thống lãnh của bảy vị tinh tú này chiếu soi.

Nếu nghe kinh này thọ trì, cúng dường, chuyển đọc, khuyên bạn hữu, thân tộc, cốt nhục của mình thọ trì, thì hiện đời được phước, đời sau sanh lên chư Thiên.

Nếu kẻ Thiện nam và người Thiện nữ nào có kẻ tiên vong đã qua đời mà bị đọa vào địa ngục, hoặc chịu các thứ khổ sở. Nếu nghe kinh này tin kính cúng dường thì kẻ tiên vong kia liền xa lìa khỏi chốn địa ngục, được vãng sanh về cõi Cực Lạc thế giới.

Nếu có kẻ thiện nam và người thiện nữ nào, hoặc bị loài quỷ mị xâm hại, hay tà ma quấy nhiễu, ác mộng quái lạ, hồn phách kinh sợ, nếu nghe kinh này thọ trì cúng dường hồn phách liền được yên ổn, không còn lo sợ.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào, hoặc có sĩ quan sắp bổ chấp chánh. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì vị quan ấy liền được mời sang địa vị cao cấp, được đại kiết tường.

Nếu có trai lành và người gái tín, thân bị tật bịnh triền miên, muốn cầu nhẹ nhàng, nên vào tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, thì tật bịnh ấy liền được lành hẳn.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín muốn được tấn đạt, ra đi may mắn, cầu tài vừa ý, buôn bán phát đạt. Nếu gặp kinh này, tin kính cúng dường liền được tiền tài giàu có, vào ra an lành.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nuôi tằm hư hao, lục súc chẳng yên, liền ở tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, ruộng tằm vừa ý, lục súc sum vầy, không còn tổn thất cũng chẳng tai chướng.

Nếu có người nữ suốt tháng mang thai, khó khăn nặng nề, nếu gặp kinh này tín kính cúng dường, mẹ con liền được phân giải nhẹ nhàng, ách nạn tiêu trừ, sanh con trai gái, thân hình đẹp đẽ, quả báo sống lâu.

Nếu kẻ trai lành và người gái tín biết được Bắc Ðẩu Thất Tinh, rọi chiếu đời sống nhơn sinh của mình thì trong một đời, hễ có tai ách quan sự miệng tiếng đồn đãi, trăm điều quái lạ. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì không còn một việc gì mà phải phòng hại.

Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói lời ấy rồi, hết thảy thiện nam tín nữ cung kính tín thọ làm lễ mà trở về.

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ
Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần).

1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

2. Cự Môn tinh (sao Cự Môn). Người sanh giờ Sửu, giờ Hợi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp nguy nạn, nên dùng món ăn lúa, nếp cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

3. Lộc tồn tinh (sao Lộc Tồn). Người sanh giờ Dần, giờ Tuất đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nếu dùng món ăn lúa tẻ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

4. Văn Khúc tinh sao (sao Văn Khúc). Người sanh giờ Mẹo, giờ Dậu đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

5. Liêm Trinh tinh (sao Liêm Trinh). Người sanh giờ Thìn, giờ Thân đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt mè cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

6. Vũ Khúc tinh (sao Vũ Khúc). Người sanh giờ Tỵ, giờ Mùi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt đậu lớn cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

7. Phá Quân tinh (sao Phá Quân). Người sanh giờ Ngọ hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Nếu có người mỗi ngày tụng Thần chú này quyết định tội nghiệp thảy đều tiêu trừ và tất cả sở nguyện cầu đều được thành tựu. Nếu mỗi ngày tụng Thần chú này 108 biến, thân mình và tất cả quyến thuộc đều được phò hộ. Nếu tụng 500 biến được sức đại oai thần trong 500 do tuần, tất cả ma vương, các ma chúng, kẻ chướng ngại và vô lượng ác quỷ không dám gần gũi, thường được ủng hộ.
Ấn Triệu thỉnh Bắc Đẩu Thất Tinh:
Chắp tay trống ở giữa, 2 ngón cái vịn đầu móng ngón vô danh, 2 ngón giữa và 2 ngón út như lá sen, 2 ngón trỏ hơi cong đầu lại để cách khoảng qua lại tụng Chú Đảnh Luân Chơn Ngôn trước rồi sau đó mới triệu thỉnh Bắc Đẩu.
Ấn Khi Tụng Chú Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng:

Hai tay, 2 ngón giữa và 2 ngón cái vịn nhau, 2 ngón vô danh hợp lại trước mặt 2 ngón út, 2 ngón trỏ thẳng đứng. [/size]

*Hộ ma: Nên dùng vỏ lúa nếp, đậu, mật ong, dầu….bỏ vào lư hương mà thiêu cúng Sao Bổn Mạng của Mình. Khi hộ ma thì phải kèm theo câu Mật Chú: Namah Samanta Dhara Dhara Pacara Hum ( Pháp này làm trong 7 ngày 7 đêm: Nếu lửa động đậy biến ra sắc màu vàng lợt tức là nguyện đã thành tựu vậy

Quý vị nào vẽ Linh Phù Thất Tinh sử dụng không cần vẽ hình nhân biểu tượng và chử Tàu phía trên , chỉ cần chiếu theo Tinh Quân Phù bổn mạng giờ sanh của mình vẽ đúng nét là đặng linh ứng , xấu đẹp không sao , khi vẽ cần nín hơi , tập trung tinh thần , tắm rửa , súc miệng sạch sẻ .

NGHI QUỸ KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
ĐẢNH LUÂN CHƠN NGÔN
1)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmo-Tare ghara ham soavaha.
2)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmoraktara ghara ham soavaha.
( 3lần )

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ

Nam-Bắc-Đông-Tây trung ngũ đẩu
Châu thiên thất thập nhị cung thần
Nhị thập bát tú liệt phương ngung
Cửu Diệu thất tinh chư thánh chúng
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Phật Quang chủ chiếu
Bổn mạng ngươn thần đại hạn-tiểu hạn-tinh quân-đại vận-tiểu vận-tôn-thần. la-kế-nguyện bộc bàn lâm chủ chiếu: kim-mộc-thủy-hỏa-thổ đức Tinh Quân, kỳ tiêu tai chí thạnh Quang Vương Phật.
Nam mô Quang Vương Phật ( 3lần )

Chơn Ngôn: Xương na dân na-sá sá đê-ma ha đế -ất sất sất sất đế-xương bát duệ ta bà ha ( 3lần ).

BÀI PHỤNG THỈNH

Chí tâm phụng thỉnh Bắc cực Dhara-Tham Lang-Cự Môn-lộc Tồn-Văn Khúc-Liêm Trinh-Vũ Khúc-Phá Quân.

Vị thí chủ: ( tên họ )……tức ngưỡng giải thoát thọ mạng tăng trưởng-đắc kiến bách thu-kim đắc đạo tràng (Mandala ). Duy nguyện thùy hưởng giáng lâm thử xử bội thọhộ ma gia hộ thí chủ….tiêu tai giải nạn, mạng vị bình an.Sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết thần chú các vì tinh tú:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.

*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Bắc cực quang minh phổ chiếu, tứ phương Khôi Phược Quyền Hàng Tắc Huy Hàng Phủ Chiếu Phụ Bậc Cường Khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.
Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lần )

ĐẨU MẪU BỬU CÁO

Đẩu mẫu bửu cáo chí tâm quy mạng lễ
Tây Phương Thiên Trúc quốc đại trí quang trung chơn không diệu tướng pháp đương sự Vô thượng huyền ngươn thiên mẫu chủ, Kim Quan Thược sứ nhật nguyệt tìm huy-Bửu sứ truyền thời Quỷ thần thất sắc-Hiển linh tống ư trần thế- vệ thánh giá ư diêm phù đề-Chúng sanh hữu nam, nhược xưng danh đại sĩ tầm thinh cứu khổ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Thánh Đức Khuê Quan thiên hậu, ma lợi phát thiên đại thánh, viên minh Đẩu mẫu thiên tôn. Tiên thiên nhất mục chơn ngôn thần chú Đẩu mẫu bửu cáo chơn ngôn:
Ta tha nhứt mục huy ban. Ta ha đế đế tân ban. Ta ha ba la, ba la quan ban, quan ban nhơn ban đế, nhơn ban xa xa phược ha ( 3 lần )

=>Kế sau là tụng kinh Kim Cang. PHẬT THUYẾT
THIÊN TRUNG BẮC ĐẨU CỔ PHẬT TIÊU TAI DIÊN THỌ DIỆU KINH

Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Tịnh Cư Thiên Cung, tập Chư Thiên chúng Quảng Đàn Pháp Yếu.

Nhĩ thời, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát tùng tòa khởi tiền bạch Phật ngôn:

Thế Tôn phục kiến đế hoàng tổ phụ qưới tiện chúng sanh tứ tượng ngũ hành hàm linh xuẩn động mạt bất giai do Bắc Đẩu Thất ngươn chi sở chủ tể-Hà cố thi tinh, ư Châu Thiên Trung, oai quyền oai đức tối tân tối thượng.

Duy nguyện Thế Tôn vị chúng tuyên thuyết, nhứt thiết nhơn thiên hàm tri qui hương.

Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng ngôn.

Thiện tai! thiện tai! ngã kiêm vị thử cập mạt thế chúng sanh, phu tuyên nhân do dữ đương lai thế, hàm cọng tri chi thị.

Thất ngươn tinh phước bi quần sanh, ân thí vạn dựng công đức giả dả. Vu thời Thế Tôn tức thuyết:

Bắc Đẩu Thất Ngươn Cổ Phật

Thánh hiệu đảnh lễ ( mỗi câu dưới lạy 1 lạy )

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhứt Đại Khôi Dương Minh, Tham Lang Thái Tinh Quân, thị Đông Phương Tối Thắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhị Đại Phược Âm Tinh, Cự Môn Ngươn Tinh Quân, thị Đông Phương Diệu Bửu Thế Giới Quan Âm Tự Tại Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tam Đại Quyền Chơn Nhơn Lộc Tồn Trinh Tinh Quân thị Đông Phương Viên Châu Thế Giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tứ Đại Hoàng Huyền Minh Văn Khúc Tinh Quân thị Đông Phương Vô Ưu Thế GIới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Ngũ Đại Tấc Đơn Ngươn Liêm Trinh Cang Tinh Quân thị Đông Phương Tịnh Trụ Thế Giới Quảng Đại Trí Biện Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Lục Đại Pho Bắc Cực Vô Khúc Kỷ Tinh Quân thị Đông Phương Pháp Ý Thế Giới Pháp Hải Du Hí Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Thất Đại Phiêu Thiền Quang, Phá Quân Quang Tinh Quân thị Đông Phương Mãn Nguyệt Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Bát Động Minh Ngoại Phụ Tinh Quân thị T5ây Phương Diệu Hỷ Thế Giới Huệ Tạng Bồ Tát, Trang Nghiêm Bồ Tát.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Cửu Ẩn Quang Nội Bật Tinh Quân thị Tây Phương Diệu Viên Thế Giới An Lạc Tự Tại Bồ Tát.

Ư thị Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập Chư Đại Chúng Văn Phật khai diễn như thượng kinh chơn giai thị quá khứ kiết tường thiện thệ Đại Bi Thế Tôn phổ vị chúng sanh hóa thân thị hiện cát cát hoan hỷ , đắc vỉ vị tằng hữu, khể thủ xưng tán như thuyết kệ ngôn.

Đại Thánh chư thiện thệ vô thượng kiết tường tôn quá khứ dĩ tu chứng ly dục siêu thế gian thuỳ từ tý kiếp hậu lân mẫn chý quần hữu Hoá Thân Thiên Trung Chủ Bắc Cực Thất Ngýõn tôn Phụ Bậc Cọng Quyền Hành Chủ Tể vạn dựng.

Thiện tai Thích Ca Sư
Vị chúng cố tuyên thuyết
Ngã đẳng kim dĩ văn
Nguyện quảng vị mạt thế

Như thị Kinh Công Đức Cầu Phật tuyên dương.

Nhĩ thời Phật cáo đại chúng:

Nhược hữu thiện nam tín nữ ý mỗi niên chánh ngoạt, bất nhựt thập ngoạt, thập nhứt, cửu nhật, cửu ngoạt , mỗi ngoạt, thất, cửu, nhựt bổn mạng sanh thỉnh nhựt trước tịnh y phục đối tinh tượng tiền-chí tam6 xưng niệm Thất Phật như Bồ Tát tinh chơn Thánh hiện -tuỳ tâm sở cầu khắc niệm cảm ứng cánh năng bố đăng như đẩu, thiết tịnh thuỷ, hương hoa vu dạ phu thời kiền thiền kỳ đảo hàm đắc toại ý.

Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi, thế gian tể quan, cư sĩ, tăng ni, đạo, tục, nhược qưới nhược tiện đản hữu thất tình giai thuộc Bắc Đẩu sở chủ.

Nhược văn thử kinh thọ dĩ thọ trì đọc tụng thiết tương bố đẩu, hương hoa cúng dường, như thị chư lộc vị sùng cao, thọ mạng diên trường hoặch phước vô lượng.

Nhược hữu tiên vong, viên niên cận nhựt, vị năng siêu độ khủng trệ u đồ, nhược năng trì tụng tư kinh, thọ tử Â1n thí vong giả sanh Thiên, hiện tôn hoặch phước.

Nhược hữu nam nữ hoặc bị tà ma sở sâm, quỷ thần di hại, ác mộng kinh tích, tâm thần hôn loạn thọ trì thử kinh, chuyên tâm cúng dường tà quỷ thời tăng tức an lạc.

Nhược hữu thiên tai, ngoại ách, tật bệnh triền thân, thọ trì thử kinh-kim trì trai giới tức đắc tai ách tiêu trừ, bệnh nguyên thoát thể.

Nhược hữu mạng phùng ác diệu vận trị oai tinh bạo xích nhiệt nhãn, ế mô giá tình, quan sự kiên liên, ngục tù cấm hệ-ngũ dụ ác mộng-bá quái cầm minh-đảng năng bố đăng Bắc Đẩu chi tiền, hương hoa tịnh thuỷ, khoá trì thử kinh, thất biến chí thất that61 biến, hung ương diễn diệt-chư tá kiết tường.

Nhược hữu nam tử, cầu tự khoa danh, năng ư tịnh dạ phần hương.

Bắc Đẩu chi tiền bái tụng thử kinh, thất biến chí bá biến chú tự, tức sanh thông huệ chi nam, chúc tức đa8ng long -hổ chi bản.

Nhược hữu điền viên lục súc, canh nậu thiểu thành, khả ư tịnh thất phần hương bái tụng thử kinh, tức đắc điền tâm bội hoạch súc dưỡng thành quần, hoặc hữu nữ nhơn luỵ thường thai giáp, lâm sản chí thời, tất hoài ưu lự-đản năng hương hoa cúng dường trì tụng thử kinh, tức đắc oan gia giải thích, dịch ư phân vãng, mẫu tử đoàn viên, nam nữ đoan chánh.

Phật ngôn Thiện Nam Tử tu tri: Bắc Đẩu Cổ Phật hoằng đại từ bi thị hiện thiên trung, chủ trương viên mạng, thống lãnh càn khôn, thượng chí đế vương dĩ cập lê thứ, thiên địa sơn hà, cầm thú thảo mộc nhứt thiết giai tuân-Thiết Ngươn Tinh Quân Chi sở Qủang Chiếu.

Nhược hữu tai suy nguy cấp, tức đương bố đăng, kiện cáo, trì tụng thử kinh, tác hoặch hộ hựu như ý kiết tường.
Nhược hữu quốc sĩ lâm ư chiến đích, năng trì thử kinh, tâm vô gián đoạn-thiết lập Thánh Tượng như pháp cúng dường, tức đắc dấu khí gia oai, thiên cang thuận chiếu, tướng thắng binh cường, phong đoan mã võng, tuỳ sở chí phương, ứng hổ khắc phục.

Phật ngôn: Như thị, Thất Ngươn Như Lai cảm ứng vô lượng cùng kiếp nan tuyên, tắc ư thị trung, nhi thiết chú viết:
” Án hát na, đàn na, tra tra đế-ma ha đế-sất sất sất sất đế hát bát na vệ ta bà ha. ”

Phật thuyết thử kinh dĩ, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng, thiên long bát bộ, tinh chơn quỷ thần cung kỉnh tác lễ kính thọ phụng hành.

Phật thuyết Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật Tiêu Tai Diên Thọ Diệu Kinh Toan Viết:

Bắc Cực quang minh phổ chiếu tứ phương khôi phược quyền hoàng tac81 huy hoàng phủ.

Phiếu, Phụ, Bậc, Cường khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.

Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lạy )

TNMB xin đa tạ Đại sư đã chỉ dạy- mọi hạnh nguyện xin hồi hướng đến mọi chúng tánh -âu cũng là lòng bác ái của Thầy vậy .
Nam mô adi đà Phật .


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:43:46 am


Linh phù Thất tinh có thể sưu khảo trong cuốn Bùa chú Giảng giới của Thầy TIÊU DIÊU TỬ -KIM CANG TRÍ .TNMB có hình nhưng chưa biết cách đưa lên topic này , nếu được mong các huynh chỉ giáo cho. TNMB đa tạ .Xin cho được nói thêm bài hướng dẫn chi tiết trên cũng chính là do Thầy KIM CANG TRÍ biên soạn .
Kẻ bén duyên với huyền thuật đã theo Thầy từ Tuvilyso đến nay gặt hái không biết bao điều khả ý kiết tường nay được nhìn thấy Thầy trên diễn đàn này không còn gì làm vui mừng hơn.

Kính  Thầy KIM CANG TRÍ – các sư huynh đệ sở nguyện tòng tâm , đạo hạnh tinh tấn.


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: rubi trong Tháng Tư 19, 2008, 02:47:10 pm


Trích dẫn từ: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Xin chào Tiên Nữ Mắt Buồn. Tôi là rubi. Vì đang tìm Thất Tinh Châu Ngọc Thần Chú mà lạc vào diễn đàn này. Rubi muốn hỏi TNMB là phần chú tiếng Phạn thì cách phát âm như thế nào.

“Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha”

Mong TNMB có thể phiên âm cách đọc thần chú phần tiếng Phạn. Rubi cảm niệm TNMB nhiều.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am


Nhân hôm nay có người hỏi TNMb về lò hộ ma và Kinh Bắc đẩu thất tinh diên mạng , TNMB xin giới thiệu lại bài của một Đại sư để củng cố thêm thông tin cho huynh đệ xem như sự chia sẻ mong cầu được giải tai ách cho năm mới .

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
. Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc

truyền đến đời triều vua Ðường ở Trung Hoa thọ trì.

. Sa Môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt văn.

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

Hằng năm nếu gặp tai ách lễ kinh này bảy lạy.

Khi bấy giờ Phật bảo Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Kinh này đã nói có đại oai thần lực” có công năng cứu độ tất cả trọng tội và hay diệt hết thảy nghiệp chướng của tất cả chúng sanh.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, tể quan, cư sĩ, kẻ trai lành, người gái tín, hoặc sang, hoặc hèn, trong đời sống không luận lớn nhỏ đều thuộc sự thống lãnh của bảy vị tinh tú này chiếu soi.

Nếu nghe kinh này thọ trì, cúng dường, chuyển đọc, khuyên bạn hữu, thân tộc, cốt nhục của mình thọ trì, thì hiện đời được phước, đời sau sanh lên chư Thiên.

Nếu kẻ Thiện nam và người Thiện nữ nào có kẻ tiên vong đã qua đời mà bị đọa vào địa ngục, hoặc chịu các thứ khổ sở. Nếu nghe kinh này tin kính cúng dường thì kẻ tiên vong kia liền xa lìa khỏi chốn địa ngục, được vãng sanh về cõi Cực Lạc thế giới.

Nếu có kẻ thiện nam và người thiện nữ nào, hoặc bị loài quỷ mị xâm hại, hay tà ma quấy nhiễu, ác mộng quái lạ, hồn phách kinh sợ, nếu nghe kinh này thọ trì cúng dường hồn phách liền được yên ổn, không còn lo sợ.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào, hoặc có sĩ quan sắp bổ chấp chánh. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì vị quan ấy liền được mời sang địa vị cao cấp, được đại kiết tường.

Nếu có trai lành và người gái tín, thân bị tật bịnh triền miên, muốn cầu nhẹ nhàng, nên vào tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, thì tật bịnh ấy liền được lành hẳn.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín muốn được tấn đạt, ra đi may mắn, cầu tài vừa ý, buôn bán phát đạt. Nếu gặp kinh này, tin kính cúng dường liền được tiền tài giàu có, vào ra an lành.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nuôi tằm hư hao, lục súc chẳng yên, liền ở tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, ruộng tằm vừa ý, lục súc sum vầy, không còn tổn thất cũng chẳng tai chướng.

Nếu có người nữ suốt tháng mang thai, khó khăn nặng nề, nếu gặp kinh này tín kính cúng dường, mẹ con liền được phân giải nhẹ nhàng, ách nạn tiêu trừ, sanh con trai gái, thân hình đẹp đẽ, quả báo sống lâu.

Nếu kẻ trai lành và người gái tín biết được Bắc Ðẩu Thất Tinh, rọi chiếu đời sống nhơn sinh của mình thì trong một đời, hễ có tai ách quan sự miệng tiếng đồn đãi, trăm điều quái lạ. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì không còn một việc gì mà phải phòng hại.

Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói lời ấy rồi, hết thảy thiện nam tín nữ cung kính tín thọ làm lễ mà trở về.

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ
Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần).

1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

2. Cự Môn tinh (sao Cự Môn). Người sanh giờ Sửu, giờ Hợi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp nguy nạn, nên dùng món ăn lúa, nếp cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

3. Lộc tồn tinh (sao Lộc Tồn). Người sanh giờ Dần, giờ Tuất đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nếu dùng món ăn lúa tẻ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

4. Văn Khúc tinh sao (sao Văn Khúc). Người sanh giờ Mẹo, giờ Dậu đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

5. Liêm Trinh tinh (sao Liêm Trinh). Người sanh giờ Thìn, giờ Thân đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt mè cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

6. Vũ Khúc tinh (sao Vũ Khúc). Người sanh giờ Tỵ, giờ Mùi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt đậu lớn cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

7. Phá Quân tinh (sao Phá Quân). Người sanh giờ Ngọ hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Nếu có người mỗi ngày tụng Thần chú này quyết định tội nghiệp thảy đều tiêu trừ và tất cả sở nguyện cầu đều được thành tựu. Nếu mỗi ngày tụng Thần chú này 108 biến, thân mình và tất cả quyến thuộc đều được phò hộ. Nếu tụng 500 biến được sức đại oai thần trong 500 do tuần, tất cả ma vương, các ma chúng, kẻ chướng ngại và vô lượng ác quỷ không dám gần gũi, thường được ủng hộ.
Ấn Triệu thỉnh Bắc Đẩu Thất Tinh:
Chắp tay trống ở giữa, 2 ngón cái vịn đầu móng ngón vô danh, 2 ngón giữa và 2 ngón út như lá sen, 2 ngón trỏ hơi cong đầu lại để cách khoảng qua lại tụng Chú Đảnh Luân Chơn Ngôn trước rồi sau đó mới triệu thỉnh Bắc Đẩu.
Ấn Khi Tụng Chú Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng:

Hai tay, 2 ngón giữa và 2 ngón cái vịn nhau, 2 ngón vô danh hợp lại trước mặt 2 ngón út, 2 ngón trỏ thẳng đứng. [/size]

*Hộ ma: Nên dùng vỏ lúa nếp, đậu, mật ong, dầu….bỏ vào lư hương mà thiêu cúng Sao Bổn Mạng của Mình. Khi hộ ma thì phải kèm theo câu Mật Chú: Namah Samanta Dhara Dhara Pacara Hum ( Pháp này làm trong 7 ngày 7 đêm: Nếu lửa động đậy biến ra sắc màu vàng lợt tức là nguyện đã thành tựu vậy

Quý vị nào vẽ Linh Phù Thất Tinh sử dụng không cần vẽ hình nhân biểu tượng và chử Tàu phía trên , chỉ cần chiếu theo Tinh Quân Phù bổn mạng giờ sanh của mình vẽ đúng nét là đặng linh ứng , xấu đẹp không sao , khi vẽ cần nín hơi , tập trung tinh thần , tắm rửa , súc miệng sạch sẻ .

NGHI QUỸ KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
ĐẢNH LUÂN CHƠN NGÔN
1)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmo-Tare ghara ham soavaha.
2)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmoraktara ghara ham soavaha.
( 3lần )

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ

Nam-Bắc-Đông-Tây trung ngũ đẩu
Châu thiên thất thập nhị cung thần
Nhị thập bát tú liệt phương ngung
Cửu Diệu thất tinh chư thánh chúng
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Phật Quang chủ chiếu
Bổn mạng ngươn thần đại hạn-tiểu hạn-tinh quân-đại vận-tiểu vận-tôn-thần. la-kế-nguyện bộc bàn lâm chủ chiếu: kim-mộc-thủy-hỏa-thổ đức Tinh Quân, kỳ tiêu tai chí thạnh Quang Vương Phật.
Nam mô Quang Vương Phật ( 3lần )

Chơn Ngôn: Xương na dân na-sá sá đê-ma ha đế -ất sất sất sất đế-xương bát duệ ta bà ha ( 3lần ).

BÀI PHỤNG THỈNH

Chí tâm phụng thỉnh Bắc cực Dhara-Tham Lang-Cự Môn-lộc Tồn-Văn Khúc-Liêm Trinh-Vũ Khúc-Phá Quân.

Vị thí chủ: ( tên họ )……tức ngưỡng giải thoát thọ mạng tăng trưởng-đắc kiến bách thu-kim đắc đạo tràng (Mandala ). Duy nguyện thùy hưởng giáng lâm thử xử bội thọhộ ma gia hộ thí chủ….tiêu tai giải nạn, mạng vị bình an.Sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết thần chú các vì tinh tú:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.

*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Bắc cực quang minh phổ chiếu, tứ phương Khôi Phược Quyền Hàng Tắc Huy Hàng Phủ Chiếu Phụ Bậc Cường Khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.
Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lần )

ĐẨU MẪU BỬU CÁO

Đẩu mẫu bửu cáo chí tâm quy mạng lễ
Tây Phương Thiên Trúc quốc đại trí quang trung chơn không diệu tướng pháp đương sự Vô thượng huyền ngươn thiên mẫu chủ, Kim Quan Thược sứ nhật nguyệt tìm huy-Bửu sứ truyền thời Quỷ thần thất sắc-Hiển linh tống ư trần thế- vệ thánh giá ư diêm phù đề-Chúng sanh hữu nam, nhược xưng danh đại sĩ tầm thinh cứu khổ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Thánh Đức Khuê Quan thiên hậu, ma lợi phát thiên đại thánh, viên minh Đẩu mẫu thiên tôn. Tiên thiên nhất mục chơn ngôn thần chú Đẩu mẫu bửu cáo chơn ngôn:
Ta tha nhứt mục huy ban. Ta ha đế đế tân ban. Ta ha ba la, ba la quan ban, quan ban nhơn ban đế, nhơn ban xa xa phược ha ( 3 lần )

=>Kế sau là tụng kinh Kim Cang. PHẬT THUYẾT
THIÊN TRUNG BẮC ĐẨU CỔ PHẬT TIÊU TAI DIÊN THỌ DIỆU KINH

Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Tịnh Cư Thiên Cung, tập Chư Thiên chúng Quảng Đàn Pháp Yếu.

Nhĩ thời, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát tùng tòa khởi tiền bạch Phật ngôn:

Thế Tôn phục kiến đế hoàng tổ phụ qưới tiện chúng sanh tứ tượng ngũ hành hàm linh xuẩn động mạt bất giai do Bắc Đẩu Thất ngươn chi sở chủ tể-Hà cố thi tinh, ư Châu Thiên Trung, oai quyền oai đức tối tân tối thượng.

Duy nguyện Thế Tôn vị chúng tuyên thuyết, nhứt thiết nhơn thiên hàm tri qui hương.

Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng ngôn.

Thiện tai! thiện tai! ngã kiêm vị thử cập mạt thế chúng sanh, phu tuyên nhân do dữ đương lai thế, hàm cọng tri chi thị.

Thất ngươn tinh phước bi quần sanh, ân thí vạn dựng công đức giả dả. Vu thời Thế Tôn tức thuyết:

Bắc Đẩu Thất Ngươn Cổ Phật

Thánh hiệu đảnh lễ ( mỗi câu dưới lạy 1 lạy )

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhứt Đại Khôi Dương Minh, Tham Lang Thái Tinh Quân, thị Đông Phương Tối Thắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhị Đại Phược Âm Tinh, Cự Môn Ngươn Tinh Quân, thị Đông Phương Diệu Bửu Thế Giới Quan Âm Tự Tại Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tam Đại Quyền Chơn Nhơn Lộc Tồn Trinh Tinh Quân thị Đông Phương Viên Châu Thế Giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tứ Đại Hoàng Huyền Minh Văn Khúc Tinh Quân thị Đông Phương Vô Ưu Thế GIới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Ngũ Đại Tấc Đơn Ngươn Liêm Trinh Cang Tinh Quân thị Đông Phương Tịnh Trụ Thế Giới Quảng Đại Trí Biện Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Lục Đại Pho Bắc Cực Vô Khúc Kỷ Tinh Quân thị Đông Phương Pháp Ý Thế Giới Pháp Hải Du Hí Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Thất Đại Phiêu Thiền Quang, Phá Quân Quang Tinh Quân thị Đông Phương Mãn Nguyệt Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Bát Động Minh Ngoại Phụ Tinh Quân thị T5ây Phương Diệu Hỷ Thế Giới Huệ Tạng Bồ Tát, Trang Nghiêm Bồ Tát.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Cửu Ẩn Quang Nội Bật Tinh Quân thị Tây Phương Diệu Viên Thế Giới An Lạc Tự Tại Bồ Tát.

Ư thị Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập Chư Đại Chúng Văn Phật khai diễn như thượng kinh chơn giai thị quá khứ kiết tường thiện thệ Đại Bi Thế Tôn phổ vị chúng sanh hóa thân thị hiện cát cát hoan hỷ , đắc vỉ vị tằng hữu, khể thủ xưng tán như thuyết kệ ngôn.

Đại Thánh chư thiện thệ vô thượng kiết tường tôn quá khứ dĩ tu chứng ly dục siêu thế gian thuỳ từ tý kiếp hậu lân mẫn chý quần hữu Hoá Thân Thiên Trung Chủ Bắc Cực Thất Ngýõn tôn Phụ Bậc Cọng Quyền Hành Chủ Tể vạn dựng.

Thiện tai Thích Ca Sư
Vị chúng cố tuyên thuyết
Ngã đẳng kim dĩ văn
Nguyện quảng vị mạt thế

Như thị Kinh Công Đức Cầu Phật tuyên dương.

Nhĩ thời Phật cáo đại chúng:

Nhược hữu thiện nam tín nữ ý mỗi niên chánh ngoạt, bất nhựt thập ngoạt, thập nhứt, cửu nhật, cửu ngoạt , mỗi ngoạt, thất, cửu, nhựt bổn mạng sanh thỉnh nhựt trước tịnh y phục đối tinh tượng tiền-chí tam6 xưng niệm Thất Phật như Bồ Tát tinh chơn Thánh hiện -tuỳ tâm sở cầu khắc niệm cảm ứng cánh năng bố đăng như đẩu, thiết tịnh thuỷ, hương hoa vu dạ phu thời kiền thiền kỳ đảo hàm đắc toại ý.

Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi, thế gian tể quan, cư sĩ, tăng ni, đạo, tục, nhược qưới nhược tiện đản hữu thất tình giai thuộc Bắc Đẩu sở chủ.

Nhược văn thử kinh thọ dĩ thọ trì đọc tụng thiết tương bố đẩu, hương hoa cúng dường, như thị chư lộc vị sùng cao, thọ mạng diên trường hoặch phước vô lượng.

Nhược hữu tiên vong, viên niên cận nhựt, vị năng siêu độ khủng trệ u đồ, nhược năng trì tụng tư kinh, thọ tử Â1n thí vong giả sanh Thiên, hiện tôn hoặch phước.

Nhược hữu nam nữ hoặc bị tà ma sở sâm, quỷ thần di hại, ác mộng kinh tích, tâm thần hôn loạn thọ trì thử kinh, chuyên tâm cúng dường tà quỷ thời tăng tức an lạc.

Nhược hữu thiên tai, ngoại ách, tật bệnh triền thân, thọ trì thử kinh-kim trì trai giới tức đắc tai ách tiêu trừ, bệnh nguyên thoát thể.

Nhược hữu mạng phùng ác diệu vận trị oai tinh bạo xích nhiệt nhãn, ế mô giá tình, quan sự kiên liên, ngục tù cấm hệ-ngũ dụ ác mộng-bá quái cầm minh-đảng năng bố đăng Bắc Đẩu chi tiền, hương hoa tịnh thuỷ, khoá trì thử kinh, thất biến chí thất that61 biến, hung ương diễn diệt-chư tá kiết tường.

Nhược hữu nam tử, cầu tự khoa danh, năng ư tịnh dạ phần hương.

Bắc Đẩu chi tiền bái tụng thử kinh, thất biến chí bá biến chú tự, tức sanh thông huệ chi nam, chúc tức đa8ng long -hổ chi bản.

Nhược hữu điền viên lục súc, canh nậu thiểu thành, khả ư tịnh thất phần hương bái tụng thử kinh, tức đắc điền tâm bội hoạch súc dưỡng thành quần, hoặc hữu nữ nhơn luỵ thường thai giáp, lâm sản chí thời, tất hoài ưu lự-đản năng hương hoa cúng dường trì tụng thử kinh, tức đắc oan gia giải thích, dịch ư phân vãng, mẫu tử đoàn viên, nam nữ đoan chánh.

Phật ngôn Thiện Nam Tử tu tri: Bắc Đẩu Cổ Phật hoằng đại từ bi thị hiện thiên trung, chủ trương viên mạng, thống lãnh càn khôn, thượng chí đế vương dĩ cập lê thứ, thiên địa sơn hà, cầm thú thảo mộc nhứt thiết giai tuân-Thiết Ngươn Tinh Quân Chi sở Qủang Chiếu.

Nhược hữu tai suy nguy cấp, tức đương bố đăng, kiện cáo, trì tụng thử kinh, tác hoặch hộ hựu như ý kiết tường.
Nhược hữu quốc sĩ lâm ư chiến đích, năng trì thử kinh, tâm vô gián đoạn-thiết lập Thánh Tượng như pháp cúng dường, tức đắc dấu khí gia oai, thiên cang thuận chiếu, tướng thắng binh cường, phong đoan mã võng, tuỳ sở chí phương, ứng hổ khắc phục.

Phật ngôn: Như thị, Thất Ngươn Như Lai cảm ứng vô lượng cùng kiếp nan tuyên, tắc ư thị trung, nhi thiết chú viết:
” Án hát na, đàn na, tra tra đế-ma ha đế-sất sất sất sất đế hát bát na vệ ta bà ha. ”

Phật thuyết thử kinh dĩ, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng, thiên long bát bộ, tinh chơn quỷ thần cung kỉnh tác lễ kính thọ phụng hành.

Phật thuyết Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật Tiêu Tai Diên Thọ Diệu Kinh Toan Viết:

Bắc Cực quang minh phổ chiếu tứ phương khôi phược quyền hoàng tac81 huy hoàng phủ.

Phiếu, Phụ, Bậc, Cường khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.

Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lạy )

TNMB xin đa tạ Đại sư đã chỉ dạy- mọi hạnh nguyện xin hồi hướng đến mọi chúng tánh -âu cũng là lòng bác ái của Thầy vậy .
Nam mô adi đà Phật .


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:43:46 am


Linh phù Thất tinh có thể sưu khảo trong cuốn Bùa chú Giảng giới của Thầy TIÊU DIÊU TỬ -KIM CANG TRÍ .TNMB có hình nhưng chưa biết cách đưa lên topic này , nếu được mong các huynh chỉ giáo cho. TNMB đa tạ .Xin cho được nói thêm bài hướng dẫn chi tiết trên cũng chính là do Thầy KIM CANG TRÍ biên soạn .
Kẻ bén duyên với huyền thuật đã theo Thầy từ Tuvilyso đến nay gặt hái không biết bao điều khả ý kiết tường nay được nhìn thấy Thầy trên diễn đàn này không còn gì làm vui mừng hơn.

Kính  Thầy KIM CANG TRÍ – các sư huynh đệ sở nguyện tòng tâm , đạo hạnh tinh tấn.


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: rubi trong Tháng Tư 19, 2008, 02:47:10 pm


Trích dẫn từ: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Xin chào Tiên Nữ Mắt Buồn. Tôi là rubi. Vì đang tìm Thất Tinh Châu Ngọc Thần Chú mà lạc vào diễn đàn này. Rubi muốn hỏi TNMB là phần chú tiếng Phạn thì cách phát âm như thế nào.

“Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha”

Mong TNMB có thể phiên âm cách đọc thần chú phần tiếng Phạn. Rubi cảm niệm TNMB nhiều.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am


Nhân hôm nay có người hỏi TNMb về lò hộ ma và Kinh Bắc đẩu thất tinh diên mạng , TNMB xin giới thiệu lại bài của một Đại sư để củng cố thêm thông tin cho huynh đệ xem như sự chia sẻ mong cầu được giải tai ách cho năm mới .

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
. Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc

truyền đến đời triều vua Ðường ở Trung Hoa thọ trì.

. Sa Môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt văn.

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

Hằng năm nếu gặp tai ách lễ kinh này bảy lạy.

Khi bấy giờ Phật bảo Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Kinh này đã nói có đại oai thần lực” có công năng cứu độ tất cả trọng tội và hay diệt hết thảy nghiệp chướng của tất cả chúng sanh.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, tể quan, cư sĩ, kẻ trai lành, người gái tín, hoặc sang, hoặc hèn, trong đời sống không luận lớn nhỏ đều thuộc sự thống lãnh của bảy vị tinh tú này chiếu soi.

Nếu nghe kinh này thọ trì, cúng dường, chuyển đọc, khuyên bạn hữu, thân tộc, cốt nhục của mình thọ trì, thì hiện đời được phước, đời sau sanh lên chư Thiên.

Nếu kẻ Thiện nam và người Thiện nữ nào có kẻ tiên vong đã qua đời mà bị đọa vào địa ngục, hoặc chịu các thứ khổ sở. Nếu nghe kinh này tin kính cúng dường thì kẻ tiên vong kia liền xa lìa khỏi chốn địa ngục, được vãng sanh về cõi Cực Lạc thế giới.

Nếu có kẻ thiện nam và người thiện nữ nào, hoặc bị loài quỷ mị xâm hại, hay tà ma quấy nhiễu, ác mộng quái lạ, hồn phách kinh sợ, nếu nghe kinh này thọ trì cúng dường hồn phách liền được yên ổn, không còn lo sợ.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào, hoặc có sĩ quan sắp bổ chấp chánh. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì vị quan ấy liền được mời sang địa vị cao cấp, được đại kiết tường.

Nếu có trai lành và người gái tín, thân bị tật bịnh triền miên, muốn cầu nhẹ nhàng, nên vào tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, thì tật bịnh ấy liền được lành hẳn.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín muốn được tấn đạt, ra đi may mắn, cầu tài vừa ý, buôn bán phát đạt. Nếu gặp kinh này, tin kính cúng dường liền được tiền tài giàu có, vào ra an lành.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nuôi tằm hư hao, lục súc chẳng yên, liền ở tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, ruộng tằm vừa ý, lục súc sum vầy, không còn tổn thất cũng chẳng tai chướng.

Nếu có người nữ suốt tháng mang thai, khó khăn nặng nề, nếu gặp kinh này tín kính cúng dường, mẹ con liền được phân giải nhẹ nhàng, ách nạn tiêu trừ, sanh con trai gái, thân hình đẹp đẽ, quả báo sống lâu.

Nếu kẻ trai lành và người gái tín biết được Bắc Ðẩu Thất Tinh, rọi chiếu đời sống nhơn sinh của mình thì trong một đời, hễ có tai ách quan sự miệng tiếng đồn đãi, trăm điều quái lạ. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì không còn một việc gì mà phải phòng hại.

Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói lời ấy rồi, hết thảy thiện nam tín nữ cung kính tín thọ làm lễ mà trở về.

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ
Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần).

1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

2. Cự Môn tinh (sao Cự Môn). Người sanh giờ Sửu, giờ Hợi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp nguy nạn, nên dùng món ăn lúa, nếp cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

3. Lộc tồn tinh (sao Lộc Tồn). Người sanh giờ Dần, giờ Tuất đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nếu dùng món ăn lúa tẻ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

4. Văn Khúc tinh sao (sao Văn Khúc). Người sanh giờ Mẹo, giờ Dậu đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

5. Liêm Trinh tinh (sao Liêm Trinh). Người sanh giờ Thìn, giờ Thân đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt mè cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

6. Vũ Khúc tinh (sao Vũ Khúc). Người sanh giờ Tỵ, giờ Mùi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt đậu lớn cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

7. Phá Quân tinh (sao Phá Quân). Người sanh giờ Ngọ hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Nếu có người mỗi ngày tụng Thần chú này quyết định tội nghiệp thảy đều tiêu trừ và tất cả sở nguyện cầu đều được thành tựu. Nếu mỗi ngày tụng Thần chú này 108 biến, thân mình và tất cả quyến thuộc đều được phò hộ. Nếu tụng 500 biến được sức đại oai thần trong 500 do tuần, tất cả ma vương, các ma chúng, kẻ chướng ngại và vô lượng ác quỷ không dám gần gũi, thường được ủng hộ.
Ấn Triệu thỉnh Bắc Đẩu Thất Tinh:
Chắp tay trống ở giữa, 2 ngón cái vịn đầu móng ngón vô danh, 2 ngón giữa và 2 ngón út như lá sen, 2 ngón trỏ hơi cong đầu lại để cách khoảng qua lại tụng Chú Đảnh Luân Chơn Ngôn trước rồi sau đó mới triệu thỉnh Bắc Đẩu.
Ấn Khi Tụng Chú Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng:

Hai tay, 2 ngón giữa và 2 ngón cái vịn nhau, 2 ngón vô danh hợp lại trước mặt 2 ngón út, 2 ngón trỏ thẳng đứng. [/size]

*Hộ ma: Nên dùng vỏ lúa nếp, đậu, mật ong, dầu….bỏ vào lư hương mà thiêu cúng Sao Bổn Mạng của Mình. Khi hộ ma thì phải kèm theo câu Mật Chú: Namah Samanta Dhara Dhara Pacara Hum ( Pháp này làm trong 7 ngày 7 đêm: Nếu lửa động đậy biến ra sắc màu vàng lợt tức là nguyện đã thành tựu vậy

Quý vị nào vẽ Linh Phù Thất Tinh sử dụng không cần vẽ hình nhân biểu tượng và chử Tàu phía trên , chỉ cần chiếu theo Tinh Quân Phù bổn mạng giờ sanh của mình vẽ đúng nét là đặng linh ứng , xấu đẹp không sao , khi vẽ cần nín hơi , tập trung tinh thần , tắm rửa , súc miệng sạch sẻ .

NGHI QUỸ KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
ĐẢNH LUÂN CHƠN NGÔN
1)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmo-Tare ghara ham soavaha.
2)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmoraktara ghara ham soavaha.
( 3lần )

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ

Nam-Bắc-Đông-Tây trung ngũ đẩu
Châu thiên thất thập nhị cung thần
Nhị thập bát tú liệt phương ngung
Cửu Diệu thất tinh chư thánh chúng
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Phật Quang chủ chiếu
Bổn mạng ngươn thần đại hạn-tiểu hạn-tinh quân-đại vận-tiểu vận-tôn-thần. la-kế-nguyện bộc bàn lâm chủ chiếu: kim-mộc-thủy-hỏa-thổ đức Tinh Quân, kỳ tiêu tai chí thạnh Quang Vương Phật.
Nam mô Quang Vương Phật ( 3lần )

Chơn Ngôn: Xương na dân na-sá sá đê-ma ha đế -ất sất sất sất đế-xương bát duệ ta bà ha ( 3lần ).

BÀI PHỤNG THỈNH

Chí tâm phụng thỉnh Bắc cực Dhara-Tham Lang-Cự Môn-lộc Tồn-Văn Khúc-Liêm Trinh-Vũ Khúc-Phá Quân.

Vị thí chủ: ( tên họ )……tức ngưỡng giải thoát thọ mạng tăng trưởng-đắc kiến bách thu-kim đắc đạo tràng (Mandala ). Duy nguyện thùy hưởng giáng lâm thử xử bội thọhộ ma gia hộ thí chủ….tiêu tai giải nạn, mạng vị bình an.Sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết thần chú các vì tinh tú:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.

*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Bắc cực quang minh phổ chiếu, tứ phương Khôi Phược Quyền Hàng Tắc Huy Hàng Phủ Chiếu Phụ Bậc Cường Khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.
Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lần )

ĐẨU MẪU BỬU CÁO

Đẩu mẫu bửu cáo chí tâm quy mạng lễ
Tây Phương Thiên Trúc quốc đại trí quang trung chơn không diệu tướng pháp đương sự Vô thượng huyền ngươn thiên mẫu chủ, Kim Quan Thược sứ nhật nguyệt tìm huy-Bửu sứ truyền thời Quỷ thần thất sắc-Hiển linh tống ư trần thế- vệ thánh giá ư diêm phù đề-Chúng sanh hữu nam, nhược xưng danh đại sĩ tầm thinh cứu khổ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Thánh Đức Khuê Quan thiên hậu, ma lợi phát thiên đại thánh, viên minh Đẩu mẫu thiên tôn. Tiên thiên nhất mục chơn ngôn thần chú Đẩu mẫu bửu cáo chơn ngôn:
Ta tha nhứt mục huy ban. Ta ha đế đế tân ban. Ta ha ba la, ba la quan ban, quan ban nhơn ban đế, nhơn ban xa xa phược ha ( 3 lần )

=>Kế sau là tụng kinh Kim Cang. PHẬT THUYẾT
THIÊN TRUNG BẮC ĐẨU CỔ PHẬT TIÊU TAI DIÊN THỌ DIỆU KINH

Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Tịnh Cư Thiên Cung, tập Chư Thiên chúng Quảng Đàn Pháp Yếu.

Nhĩ thời, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát tùng tòa khởi tiền bạch Phật ngôn:

Thế Tôn phục kiến đế hoàng tổ phụ qưới tiện chúng sanh tứ tượng ngũ hành hàm linh xuẩn động mạt bất giai do Bắc Đẩu Thất ngươn chi sở chủ tể-Hà cố thi tinh, ư Châu Thiên Trung, oai quyền oai đức tối tân tối thượng.

Duy nguyện Thế Tôn vị chúng tuyên thuyết, nhứt thiết nhơn thiên hàm tri qui hương.

Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng ngôn.

Thiện tai! thiện tai! ngã kiêm vị thử cập mạt thế chúng sanh, phu tuyên nhân do dữ đương lai thế, hàm cọng tri chi thị.

Thất ngươn tinh phước bi quần sanh, ân thí vạn dựng công đức giả dả. Vu thời Thế Tôn tức thuyết:

Bắc Đẩu Thất Ngươn Cổ Phật

Thánh hiệu đảnh lễ ( mỗi câu dưới lạy 1 lạy )

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhứt Đại Khôi Dương Minh, Tham Lang Thái Tinh Quân, thị Đông Phương Tối Thắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhị Đại Phược Âm Tinh, Cự Môn Ngươn Tinh Quân, thị Đông Phương Diệu Bửu Thế Giới Quan Âm Tự Tại Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tam Đại Quyền Chơn Nhơn Lộc Tồn Trinh Tinh Quân thị Đông Phương Viên Châu Thế Giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tứ Đại Hoàng Huyền Minh Văn Khúc Tinh Quân thị Đông Phương Vô Ưu Thế GIới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Ngũ Đại Tấc Đơn Ngươn Liêm Trinh Cang Tinh Quân thị Đông Phương Tịnh Trụ Thế Giới Quảng Đại Trí Biện Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Lục Đại Pho Bắc Cực Vô Khúc Kỷ Tinh Quân thị Đông Phương Pháp Ý Thế Giới Pháp Hải Du Hí Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Thất Đại Phiêu Thiền Quang, Phá Quân Quang Tinh Quân thị Đông Phương Mãn Nguyệt Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Bát Động Minh Ngoại Phụ Tinh Quân thị T5ây Phương Diệu Hỷ Thế Giới Huệ Tạng Bồ Tát, Trang Nghiêm Bồ Tát.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Cửu Ẩn Quang Nội Bật Tinh Quân thị Tây Phương Diệu Viên Thế Giới An Lạc Tự Tại Bồ Tát.

Ư thị Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập Chư Đại Chúng Văn Phật khai diễn như thượng kinh chơn giai thị quá khứ kiết tường thiện thệ Đại Bi Thế Tôn phổ vị chúng sanh hóa thân thị hiện cát cát hoan hỷ , đắc vỉ vị tằng hữu, khể thủ xưng tán như thuyết kệ ngôn.

Đại Thánh chư thiện thệ vô thượng kiết tường tôn quá khứ dĩ tu chứng ly dục siêu thế gian thuỳ từ tý kiếp hậu lân mẫn chý quần hữu Hoá Thân Thiên Trung Chủ Bắc Cực Thất Ngýõn tôn Phụ Bậc Cọng Quyền Hành Chủ Tể vạn dựng.

Thiện tai Thích Ca Sư
Vị chúng cố tuyên thuyết
Ngã đẳng kim dĩ văn
Nguyện quảng vị mạt thế

Như thị Kinh Công Đức Cầu Phật tuyên dương.

Nhĩ thời Phật cáo đại chúng:

Nhược hữu thiện nam tín nữ ý mỗi niên chánh ngoạt, bất nhựt thập ngoạt, thập nhứt, cửu nhật, cửu ngoạt , mỗi ngoạt, thất, cửu, nhựt bổn mạng sanh thỉnh nhựt trước tịnh y phục đối tinh tượng tiền-chí tam6 xưng niệm Thất Phật như Bồ Tát tinh chơn Thánh hiện -tuỳ tâm sở cầu khắc niệm cảm ứng cánh năng bố đăng như đẩu, thiết tịnh thuỷ, hương hoa vu dạ phu thời kiền thiền kỳ đảo hàm đắc toại ý.

Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi, thế gian tể quan, cư sĩ, tăng ni, đạo, tục, nhược qưới nhược tiện đản hữu thất tình giai thuộc Bắc Đẩu sở chủ.

Nhược văn thử kinh thọ dĩ thọ trì đọc tụng thiết tương bố đẩu, hương hoa cúng dường, như thị chư lộc vị sùng cao, thọ mạng diên trường hoặch phước vô lượng.

Nhược hữu tiên vong, viên niên cận nhựt, vị năng siêu độ khủng trệ u đồ, nhược năng trì tụng tư kinh, thọ tử Â1n thí vong giả sanh Thiên, hiện tôn hoặch phước.

Nhược hữu nam nữ hoặc bị tà ma sở sâm, quỷ thần di hại, ác mộng kinh tích, tâm thần hôn loạn thọ trì thử kinh, chuyên tâm cúng dường tà quỷ thời tăng tức an lạc.

Nhược hữu thiên tai, ngoại ách, tật bệnh triền thân, thọ trì thử kinh-kim trì trai giới tức đắc tai ách tiêu trừ, bệnh nguyên thoát thể.

Nhược hữu mạng phùng ác diệu vận trị oai tinh bạo xích nhiệt nhãn, ế mô giá tình, quan sự kiên liên, ngục tù cấm hệ-ngũ dụ ác mộng-bá quái cầm minh-đảng năng bố đăng Bắc Đẩu chi tiền, hương hoa tịnh thuỷ, khoá trì thử kinh, thất biến chí thất that61 biến, hung ương diễn diệt-chư tá kiết tường.

Nhược hữu nam tử, cầu tự khoa danh, năng ư tịnh dạ phần hương.

Bắc Đẩu chi tiền bái tụng thử kinh, thất biến chí bá biến chú tự, tức sanh thông huệ chi nam, chúc tức đa8ng long -hổ chi bản.

Nhược hữu điền viên lục súc, canh nậu thiểu thành, khả ư tịnh thất phần hương bái tụng thử kinh, tức đắc điền tâm bội hoạch súc dưỡng thành quần, hoặc hữu nữ nhơn luỵ thường thai giáp, lâm sản chí thời, tất hoài ưu lự-đản năng hương hoa cúng dường trì tụng thử kinh, tức đắc oan gia giải thích, dịch ư phân vãng, mẫu tử đoàn viên, nam nữ đoan chánh.

Phật ngôn Thiện Nam Tử tu tri: Bắc Đẩu Cổ Phật hoằng đại từ bi thị hiện thiên trung, chủ trương viên mạng, thống lãnh càn khôn, thượng chí đế vương dĩ cập lê thứ, thiên địa sơn hà, cầm thú thảo mộc nhứt thiết giai tuân-Thiết Ngươn Tinh Quân Chi sở Qủang Chiếu.

Nhược hữu tai suy nguy cấp, tức đương bố đăng, kiện cáo, trì tụng thử kinh, tác hoặch hộ hựu như ý kiết tường.
Nhược hữu quốc sĩ lâm ư chiến đích, năng trì thử kinh, tâm vô gián đoạn-thiết lập Thánh Tượng như pháp cúng dường, tức đắc dấu khí gia oai, thiên cang thuận chiếu, tướng thắng binh cường, phong đoan mã võng, tuỳ sở chí phương, ứng hổ khắc phục.

Phật ngôn: Như thị, Thất Ngươn Như Lai cảm ứng vô lượng cùng kiếp nan tuyên, tắc ư thị trung, nhi thiết chú viết:
” Án hát na, đàn na, tra tra đế-ma ha đế-sất sất sất sất đế hát bát na vệ ta bà ha. ”

Phật thuyết thử kinh dĩ, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng, thiên long bát bộ, tinh chơn quỷ thần cung kỉnh tác lễ kính thọ phụng hành.

Phật thuyết Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật Tiêu Tai Diên Thọ Diệu Kinh Toan Viết:

Bắc Cực quang minh phổ chiếu tứ phương khôi phược quyền hoàng tac81 huy hoàng phủ.

Phiếu, Phụ, Bậc, Cường khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.

Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lạy )

TNMB xin đa tạ Đại sư đã chỉ dạy- mọi hạnh nguyện xin hồi hướng đến mọi chúng tánh -âu cũng là lòng bác ái của Thầy vậy .
Nam mô adi đà Phật .


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:43:46 am


Linh phù Thất tinh có thể sưu khảo trong cuốn Bùa chú Giảng giới của Thầy TIÊU DIÊU TỬ -KIM CANG TRÍ .TNMB có hình nhưng chưa biết cách đưa lên topic này , nếu được mong các huynh chỉ giáo cho. TNMB đa tạ .Xin cho được nói thêm bài hướng dẫn chi tiết trên cũng chính là do Thầy KIM CANG TRÍ biên soạn .
Kẻ bén duyên với huyền thuật đã theo Thầy từ Tuvilyso đến nay gặt hái không biết bao điều khả ý kiết tường nay được nhìn thấy Thầy trên diễn đàn này không còn gì làm vui mừng hơn.

Kính  Thầy KIM CANG TRÍ – các sư huynh đệ sở nguyện tòng tâm , đạo hạnh tinh tấn.


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: rubi trong Tháng Tư 19, 2008, 02:47:10 pm


Trích dẫn từ: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Xin chào Tiên Nữ Mắt Buồn. Tôi là rubi. Vì đang tìm Thất Tinh Châu Ngọc Thần Chú mà lạc vào diễn đàn này. Rubi muốn hỏi TNMB là phần chú tiếng Phạn thì cách phát âm như thế nào.

“Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha”

Mong TNMB có thể phiên âm cách đọc thần chú phần tiếng Phạn. Rubi cảm niệm TNMB nhiều.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am


Nhân hôm nay có người hỏi TNMb về lò hộ ma và Kinh Bắc đẩu thất tinh diên mạng , TNMB xin giới thiệu lại bài của một Đại sư để củng cố thêm thông tin cho huynh đệ xem như sự chia sẻ mong cầu được giải tai ách cho năm mới .

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
. Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc

truyền đến đời triều vua Ðường ở Trung Hoa thọ trì.

. Sa Môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt văn.

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

Hằng năm nếu gặp tai ách lễ kinh này bảy lạy.

Khi bấy giờ Phật bảo Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Kinh này đã nói có đại oai thần lực” có công năng cứu độ tất cả trọng tội và hay diệt hết thảy nghiệp chướng của tất cả chúng sanh.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, tể quan, cư sĩ, kẻ trai lành, người gái tín, hoặc sang, hoặc hèn, trong đời sống không luận lớn nhỏ đều thuộc sự thống lãnh của bảy vị tinh tú này chiếu soi.

Nếu nghe kinh này thọ trì, cúng dường, chuyển đọc, khuyên bạn hữu, thân tộc, cốt nhục của mình thọ trì, thì hiện đời được phước, đời sau sanh lên chư Thiên.

Nếu kẻ Thiện nam và người Thiện nữ nào có kẻ tiên vong đã qua đời mà bị đọa vào địa ngục, hoặc chịu các thứ khổ sở. Nếu nghe kinh này tin kính cúng dường thì kẻ tiên vong kia liền xa lìa khỏi chốn địa ngục, được vãng sanh về cõi Cực Lạc thế giới.

Nếu có kẻ thiện nam và người thiện nữ nào, hoặc bị loài quỷ mị xâm hại, hay tà ma quấy nhiễu, ác mộng quái lạ, hồn phách kinh sợ, nếu nghe kinh này thọ trì cúng dường hồn phách liền được yên ổn, không còn lo sợ.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào, hoặc có sĩ quan sắp bổ chấp chánh. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì vị quan ấy liền được mời sang địa vị cao cấp, được đại kiết tường.

Nếu có trai lành và người gái tín, thân bị tật bịnh triền miên, muốn cầu nhẹ nhàng, nên vào tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, thì tật bịnh ấy liền được lành hẳn.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín muốn được tấn đạt, ra đi may mắn, cầu tài vừa ý, buôn bán phát đạt. Nếu gặp kinh này, tin kính cúng dường liền được tiền tài giàu có, vào ra an lành.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nuôi tằm hư hao, lục súc chẳng yên, liền ở tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, ruộng tằm vừa ý, lục súc sum vầy, không còn tổn thất cũng chẳng tai chướng.

Nếu có người nữ suốt tháng mang thai, khó khăn nặng nề, nếu gặp kinh này tín kính cúng dường, mẹ con liền được phân giải nhẹ nhàng, ách nạn tiêu trừ, sanh con trai gái, thân hình đẹp đẽ, quả báo sống lâu.

Nếu kẻ trai lành và người gái tín biết được Bắc Ðẩu Thất Tinh, rọi chiếu đời sống nhơn sinh của mình thì trong một đời, hễ có tai ách quan sự miệng tiếng đồn đãi, trăm điều quái lạ. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì không còn một việc gì mà phải phòng hại.

Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói lời ấy rồi, hết thảy thiện nam tín nữ cung kính tín thọ làm lễ mà trở về.

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ
Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần).

1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

2. Cự Môn tinh (sao Cự Môn). Người sanh giờ Sửu, giờ Hợi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp nguy nạn, nên dùng món ăn lúa, nếp cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

3. Lộc tồn tinh (sao Lộc Tồn). Người sanh giờ Dần, giờ Tuất đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nếu dùng món ăn lúa tẻ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

4. Văn Khúc tinh sao (sao Văn Khúc). Người sanh giờ Mẹo, giờ Dậu đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

5. Liêm Trinh tinh (sao Liêm Trinh). Người sanh giờ Thìn, giờ Thân đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt mè cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

6. Vũ Khúc tinh (sao Vũ Khúc). Người sanh giờ Tỵ, giờ Mùi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt đậu lớn cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

7. Phá Quân tinh (sao Phá Quân). Người sanh giờ Ngọ hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Nếu có người mỗi ngày tụng Thần chú này quyết định tội nghiệp thảy đều tiêu trừ và tất cả sở nguyện cầu đều được thành tựu. Nếu mỗi ngày tụng Thần chú này 108 biến, thân mình và tất cả quyến thuộc đều được phò hộ. Nếu tụng 500 biến được sức đại oai thần trong 500 do tuần, tất cả ma vương, các ma chúng, kẻ chướng ngại và vô lượng ác quỷ không dám gần gũi, thường được ủng hộ.
Ấn Triệu thỉnh Bắc Đẩu Thất Tinh:
Chắp tay trống ở giữa, 2 ngón cái vịn đầu móng ngón vô danh, 2 ngón giữa và 2 ngón út như lá sen, 2 ngón trỏ hơi cong đầu lại để cách khoảng qua lại tụng Chú Đảnh Luân Chơn Ngôn trước rồi sau đó mới triệu thỉnh Bắc Đẩu.
Ấn Khi Tụng Chú Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng:

Hai tay, 2 ngón giữa và 2 ngón cái vịn nhau, 2 ngón vô danh hợp lại trước mặt 2 ngón út, 2 ngón trỏ thẳng đứng. [/size]

*Hộ ma: Nên dùng vỏ lúa nếp, đậu, mật ong, dầu….bỏ vào lư hương mà thiêu cúng Sao Bổn Mạng của Mình. Khi hộ ma thì phải kèm theo câu Mật Chú: Namah Samanta Dhara Dhara Pacara Hum ( Pháp này làm trong 7 ngày 7 đêm: Nếu lửa động đậy biến ra sắc màu vàng lợt tức là nguyện đã thành tựu vậy

Quý vị nào vẽ Linh Phù Thất Tinh sử dụng không cần vẽ hình nhân biểu tượng và chử Tàu phía trên , chỉ cần chiếu theo Tinh Quân Phù bổn mạng giờ sanh của mình vẽ đúng nét là đặng linh ứng , xấu đẹp không sao , khi vẽ cần nín hơi , tập trung tinh thần , tắm rửa , súc miệng sạch sẻ .

NGHI QUỸ KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
ĐẢNH LUÂN CHƠN NGÔN
1)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmo-Tare ghara ham soavaha.
2)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmoraktara ghara ham soavaha.
( 3lần )

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ

Nam-Bắc-Đông-Tây trung ngũ đẩu
Châu thiên thất thập nhị cung thần
Nhị thập bát tú liệt phương ngung
Cửu Diệu thất tinh chư thánh chúng
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Phật Quang chủ chiếu
Bổn mạng ngươn thần đại hạn-tiểu hạn-tinh quân-đại vận-tiểu vận-tôn-thần. la-kế-nguyện bộc bàn lâm chủ chiếu: kim-mộc-thủy-hỏa-thổ đức Tinh Quân, kỳ tiêu tai chí thạnh Quang Vương Phật.
Nam mô Quang Vương Phật ( 3lần )

Chơn Ngôn: Xương na dân na-sá sá đê-ma ha đế -ất sất sất sất đế-xương bát duệ ta bà ha ( 3lần ).

BÀI PHỤNG THỈNH

Chí tâm phụng thỉnh Bắc cực Dhara-Tham Lang-Cự Môn-lộc Tồn-Văn Khúc-Liêm Trinh-Vũ Khúc-Phá Quân.

Vị thí chủ: ( tên họ )……tức ngưỡng giải thoát thọ mạng tăng trưởng-đắc kiến bách thu-kim đắc đạo tràng (Mandala ). Duy nguyện thùy hưởng giáng lâm thử xử bội thọhộ ma gia hộ thí chủ….tiêu tai giải nạn, mạng vị bình an.Sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết thần chú các vì tinh tú:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.

*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Bắc cực quang minh phổ chiếu, tứ phương Khôi Phược Quyền Hàng Tắc Huy Hàng Phủ Chiếu Phụ Bậc Cường Khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.
Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lần )

ĐẨU MẪU BỬU CÁO

Đẩu mẫu bửu cáo chí tâm quy mạng lễ
Tây Phương Thiên Trúc quốc đại trí quang trung chơn không diệu tướng pháp đương sự Vô thượng huyền ngươn thiên mẫu chủ, Kim Quan Thược sứ nhật nguyệt tìm huy-Bửu sứ truyền thời Quỷ thần thất sắc-Hiển linh tống ư trần thế- vệ thánh giá ư diêm phù đề-Chúng sanh hữu nam, nhược xưng danh đại sĩ tầm thinh cứu khổ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Thánh Đức Khuê Quan thiên hậu, ma lợi phát thiên đại thánh, viên minh Đẩu mẫu thiên tôn. Tiên thiên nhất mục chơn ngôn thần chú Đẩu mẫu bửu cáo chơn ngôn:
Ta tha nhứt mục huy ban. Ta ha đế đế tân ban. Ta ha ba la, ba la quan ban, quan ban nhơn ban đế, nhơn ban xa xa phược ha ( 3 lần )

=>Kế sau là tụng kinh Kim Cang. PHẬT THUYẾT
THIÊN TRUNG BẮC ĐẨU CỔ PHẬT TIÊU TAI DIÊN THỌ DIỆU KINH

Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Tịnh Cư Thiên Cung, tập Chư Thiên chúng Quảng Đàn Pháp Yếu.

Nhĩ thời, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát tùng tòa khởi tiền bạch Phật ngôn:

Thế Tôn phục kiến đế hoàng tổ phụ qưới tiện chúng sanh tứ tượng ngũ hành hàm linh xuẩn động mạt bất giai do Bắc Đẩu Thất ngươn chi sở chủ tể-Hà cố thi tinh, ư Châu Thiên Trung, oai quyền oai đức tối tân tối thượng.

Duy nguyện Thế Tôn vị chúng tuyên thuyết, nhứt thiết nhơn thiên hàm tri qui hương.

Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng ngôn.

Thiện tai! thiện tai! ngã kiêm vị thử cập mạt thế chúng sanh, phu tuyên nhân do dữ đương lai thế, hàm cọng tri chi thị.

Thất ngươn tinh phước bi quần sanh, ân thí vạn dựng công đức giả dả. Vu thời Thế Tôn tức thuyết:

Bắc Đẩu Thất Ngươn Cổ Phật

Thánh hiệu đảnh lễ ( mỗi câu dưới lạy 1 lạy )

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhứt Đại Khôi Dương Minh, Tham Lang Thái Tinh Quân, thị Đông Phương Tối Thắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhị Đại Phược Âm Tinh, Cự Môn Ngươn Tinh Quân, thị Đông Phương Diệu Bửu Thế Giới Quan Âm Tự Tại Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tam Đại Quyền Chơn Nhơn Lộc Tồn Trinh Tinh Quân thị Đông Phương Viên Châu Thế Giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tứ Đại Hoàng Huyền Minh Văn Khúc Tinh Quân thị Đông Phương Vô Ưu Thế GIới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Ngũ Đại Tấc Đơn Ngươn Liêm Trinh Cang Tinh Quân thị Đông Phương Tịnh Trụ Thế Giới Quảng Đại Trí Biện Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Lục Đại Pho Bắc Cực Vô Khúc Kỷ Tinh Quân thị Đông Phương Pháp Ý Thế Giới Pháp Hải Du Hí Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Thất Đại Phiêu Thiền Quang, Phá Quân Quang Tinh Quân thị Đông Phương Mãn Nguyệt Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Bát Động Minh Ngoại Phụ Tinh Quân thị T5ây Phương Diệu Hỷ Thế Giới Huệ Tạng Bồ Tát, Trang Nghiêm Bồ Tát.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Cửu Ẩn Quang Nội Bật Tinh Quân thị Tây Phương Diệu Viên Thế Giới An Lạc Tự Tại Bồ Tát.

Ư thị Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập Chư Đại Chúng Văn Phật khai diễn như thượng kinh chơn giai thị quá khứ kiết tường thiện thệ Đại Bi Thế Tôn phổ vị chúng sanh hóa thân thị hiện cát cát hoan hỷ , đắc vỉ vị tằng hữu, khể thủ xưng tán như thuyết kệ ngôn.

Đại Thánh chư thiện thệ vô thượng kiết tường tôn quá khứ dĩ tu chứng ly dục siêu thế gian thuỳ từ tý kiếp hậu lân mẫn chý quần hữu Hoá Thân Thiên Trung Chủ Bắc Cực Thất Ngýõn tôn Phụ Bậc Cọng Quyền Hành Chủ Tể vạn dựng.

Thiện tai Thích Ca Sư
Vị chúng cố tuyên thuyết
Ngã đẳng kim dĩ văn
Nguyện quảng vị mạt thế

Như thị Kinh Công Đức Cầu Phật tuyên dương.

Nhĩ thời Phật cáo đại chúng:

Nhược hữu thiện nam tín nữ ý mỗi niên chánh ngoạt, bất nhựt thập ngoạt, thập nhứt, cửu nhật, cửu ngoạt , mỗi ngoạt, thất, cửu, nhựt bổn mạng sanh thỉnh nhựt trước tịnh y phục đối tinh tượng tiền-chí tam6 xưng niệm Thất Phật như Bồ Tát tinh chơn Thánh hiện -tuỳ tâm sở cầu khắc niệm cảm ứng cánh năng bố đăng như đẩu, thiết tịnh thuỷ, hương hoa vu dạ phu thời kiền thiền kỳ đảo hàm đắc toại ý.

Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi, thế gian tể quan, cư sĩ, tăng ni, đạo, tục, nhược qưới nhược tiện đản hữu thất tình giai thuộc Bắc Đẩu sở chủ.

Nhược văn thử kinh thọ dĩ thọ trì đọc tụng thiết tương bố đẩu, hương hoa cúng dường, như thị chư lộc vị sùng cao, thọ mạng diên trường hoặch phước vô lượng.

Nhược hữu tiên vong, viên niên cận nhựt, vị năng siêu độ khủng trệ u đồ, nhược năng trì tụng tư kinh, thọ tử Â1n thí vong giả sanh Thiên, hiện tôn hoặch phước.

Nhược hữu nam nữ hoặc bị tà ma sở sâm, quỷ thần di hại, ác mộng kinh tích, tâm thần hôn loạn thọ trì thử kinh, chuyên tâm cúng dường tà quỷ thời tăng tức an lạc.

Nhược hữu thiên tai, ngoại ách, tật bệnh triền thân, thọ trì thử kinh-kim trì trai giới tức đắc tai ách tiêu trừ, bệnh nguyên thoát thể.

Nhược hữu mạng phùng ác diệu vận trị oai tinh bạo xích nhiệt nhãn, ế mô giá tình, quan sự kiên liên, ngục tù cấm hệ-ngũ dụ ác mộng-bá quái cầm minh-đảng năng bố đăng Bắc Đẩu chi tiền, hương hoa tịnh thuỷ, khoá trì thử kinh, thất biến chí thất that61 biến, hung ương diễn diệt-chư tá kiết tường.

Nhược hữu nam tử, cầu tự khoa danh, năng ư tịnh dạ phần hương.

Bắc Đẩu chi tiền bái tụng thử kinh, thất biến chí bá biến chú tự, tức sanh thông huệ chi nam, chúc tức đa8ng long -hổ chi bản.

Nhược hữu điền viên lục súc, canh nậu thiểu thành, khả ư tịnh thất phần hương bái tụng thử kinh, tức đắc điền tâm bội hoạch súc dưỡng thành quần, hoặc hữu nữ nhơn luỵ thường thai giáp, lâm sản chí thời, tất hoài ưu lự-đản năng hương hoa cúng dường trì tụng thử kinh, tức đắc oan gia giải thích, dịch ư phân vãng, mẫu tử đoàn viên, nam nữ đoan chánh.

Phật ngôn Thiện Nam Tử tu tri: Bắc Đẩu Cổ Phật hoằng đại từ bi thị hiện thiên trung, chủ trương viên mạng, thống lãnh càn khôn, thượng chí đế vương dĩ cập lê thứ, thiên địa sơn hà, cầm thú thảo mộc nhứt thiết giai tuân-Thiết Ngươn Tinh Quân Chi sở Qủang Chiếu.

Nhược hữu tai suy nguy cấp, tức đương bố đăng, kiện cáo, trì tụng thử kinh, tác hoặch hộ hựu như ý kiết tường.
Nhược hữu quốc sĩ lâm ư chiến đích, năng trì thử kinh, tâm vô gián đoạn-thiết lập Thánh Tượng như pháp cúng dường, tức đắc dấu khí gia oai, thiên cang thuận chiếu, tướng thắng binh cường, phong đoan mã võng, tuỳ sở chí phương, ứng hổ khắc phục.

Phật ngôn: Như thị, Thất Ngươn Như Lai cảm ứng vô lượng cùng kiếp nan tuyên, tắc ư thị trung, nhi thiết chú viết:
” Án hát na, đàn na, tra tra đế-ma ha đế-sất sất sất sất đế hát bát na vệ ta bà ha. ”

Phật thuyết thử kinh dĩ, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng, thiên long bát bộ, tinh chơn quỷ thần cung kỉnh tác lễ kính thọ phụng hành.

Phật thuyết Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật Tiêu Tai Diên Thọ Diệu Kinh Toan Viết:

Bắc Cực quang minh phổ chiếu tứ phương khôi phược quyền hoàng tac81 huy hoàng phủ.

Phiếu, Phụ, Bậc, Cường khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.

Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lạy )

TNMB xin đa tạ Đại sư đã chỉ dạy- mọi hạnh nguyện xin hồi hướng đến mọi chúng tánh -âu cũng là lòng bác ái của Thầy vậy .
Nam mô adi đà Phật .


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:43:46 am


Linh phù Thất tinh có thể sưu khảo trong cuốn Bùa chú Giảng giới của Thầy TIÊU DIÊU TỬ -KIM CANG TRÍ .TNMB có hình nhưng chưa biết cách đưa lên topic này , nếu được mong các huynh chỉ giáo cho. TNMB đa tạ .Xin cho được nói thêm bài hướng dẫn chi tiết trên cũng chính là do Thầy KIM CANG TRÍ biên soạn .
Kẻ bén duyên với huyền thuật đã theo Thầy từ Tuvilyso đến nay gặt hái không biết bao điều khả ý kiết tường nay được nhìn thấy Thầy trên diễn đàn này không còn gì làm vui mừng hơn.

Kính  Thầy KIM CANG TRÍ – các sư huynh đệ sở nguyện tòng tâm , đạo hạnh tinh tấn.


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: rubi trong Tháng Tư 19, 2008, 02:47:10 pm


Trích dẫn từ: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Xin chào Tiên Nữ Mắt Buồn. Tôi là rubi. Vì đang tìm Thất Tinh Châu Ngọc Thần Chú mà lạc vào diễn đàn này. Rubi muốn hỏi TNMB là phần chú tiếng Phạn thì cách phát âm như thế nào.

“Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha”

Mong TNMB có thể phiên âm cách đọc thần chú phần tiếng Phạn. Rubi cảm niệm TNMB nhiều.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am


Nhân hôm nay có người hỏi TNMb về lò hộ ma và Kinh Bắc đẩu thất tinh diên mạng , TNMB xin giới thiệu lại bài của một Đại sư để củng cố thêm thông tin cho huynh đệ xem như sự chia sẻ mong cầu được giải tai ách cho năm mới .

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
. Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc

truyền đến đời triều vua Ðường ở Trung Hoa thọ trì.

. Sa Môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt văn.

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

Hằng năm nếu gặp tai ách lễ kinh này bảy lạy.

Khi bấy giờ Phật bảo Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Kinh này đã nói có đại oai thần lực” có công năng cứu độ tất cả trọng tội và hay diệt hết thảy nghiệp chướng của tất cả chúng sanh.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, tể quan, cư sĩ, kẻ trai lành, người gái tín, hoặc sang, hoặc hèn, trong đời sống không luận lớn nhỏ đều thuộc sự thống lãnh của bảy vị tinh tú này chiếu soi.

Nếu nghe kinh này thọ trì, cúng dường, chuyển đọc, khuyên bạn hữu, thân tộc, cốt nhục của mình thọ trì, thì hiện đời được phước, đời sau sanh lên chư Thiên.

Nếu kẻ Thiện nam và người Thiện nữ nào có kẻ tiên vong đã qua đời mà bị đọa vào địa ngục, hoặc chịu các thứ khổ sở. Nếu nghe kinh này tin kính cúng dường thì kẻ tiên vong kia liền xa lìa khỏi chốn địa ngục, được vãng sanh về cõi Cực Lạc thế giới.

Nếu có kẻ thiện nam và người thiện nữ nào, hoặc bị loài quỷ mị xâm hại, hay tà ma quấy nhiễu, ác mộng quái lạ, hồn phách kinh sợ, nếu nghe kinh này thọ trì cúng dường hồn phách liền được yên ổn, không còn lo sợ.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào, hoặc có sĩ quan sắp bổ chấp chánh. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì vị quan ấy liền được mời sang địa vị cao cấp, được đại kiết tường.

Nếu có trai lành và người gái tín, thân bị tật bịnh triền miên, muốn cầu nhẹ nhàng, nên vào tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, thì tật bịnh ấy liền được lành hẳn.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín muốn được tấn đạt, ra đi may mắn, cầu tài vừa ý, buôn bán phát đạt. Nếu gặp kinh này, tin kính cúng dường liền được tiền tài giàu có, vào ra an lành.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nuôi tằm hư hao, lục súc chẳng yên, liền ở tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, ruộng tằm vừa ý, lục súc sum vầy, không còn tổn thất cũng chẳng tai chướng.

Nếu có người nữ suốt tháng mang thai, khó khăn nặng nề, nếu gặp kinh này tín kính cúng dường, mẹ con liền được phân giải nhẹ nhàng, ách nạn tiêu trừ, sanh con trai gái, thân hình đẹp đẽ, quả báo sống lâu.

Nếu kẻ trai lành và người gái tín biết được Bắc Ðẩu Thất Tinh, rọi chiếu đời sống nhơn sinh của mình thì trong một đời, hễ có tai ách quan sự miệng tiếng đồn đãi, trăm điều quái lạ. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì không còn một việc gì mà phải phòng hại.

Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói lời ấy rồi, hết thảy thiện nam tín nữ cung kính tín thọ làm lễ mà trở về.

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ
Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần).

1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

2. Cự Môn tinh (sao Cự Môn). Người sanh giờ Sửu, giờ Hợi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp nguy nạn, nên dùng món ăn lúa, nếp cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

3. Lộc tồn tinh (sao Lộc Tồn). Người sanh giờ Dần, giờ Tuất đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nếu dùng món ăn lúa tẻ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

4. Văn Khúc tinh sao (sao Văn Khúc). Người sanh giờ Mẹo, giờ Dậu đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

5. Liêm Trinh tinh (sao Liêm Trinh). Người sanh giờ Thìn, giờ Thân đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt mè cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

6. Vũ Khúc tinh (sao Vũ Khúc). Người sanh giờ Tỵ, giờ Mùi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt đậu lớn cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

7. Phá Quân tinh (sao Phá Quân). Người sanh giờ Ngọ hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Nếu có người mỗi ngày tụng Thần chú này quyết định tội nghiệp thảy đều tiêu trừ và tất cả sở nguyện cầu đều được thành tựu. Nếu mỗi ngày tụng Thần chú này 108 biến, thân mình và tất cả quyến thuộc đều được phò hộ. Nếu tụng 500 biến được sức đại oai thần trong 500 do tuần, tất cả ma vương, các ma chúng, kẻ chướng ngại và vô lượng ác quỷ không dám gần gũi, thường được ủng hộ.
Ấn Triệu thỉnh Bắc Đẩu Thất Tinh:
Chắp tay trống ở giữa, 2 ngón cái vịn đầu móng ngón vô danh, 2 ngón giữa và 2 ngón út như lá sen, 2 ngón trỏ hơi cong đầu lại để cách khoảng qua lại tụng Chú Đảnh Luân Chơn Ngôn trước rồi sau đó mới triệu thỉnh Bắc Đẩu.
Ấn Khi Tụng Chú Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng:

Hai tay, 2 ngón giữa và 2 ngón cái vịn nhau, 2 ngón vô danh hợp lại trước mặt 2 ngón út, 2 ngón trỏ thẳng đứng. [/size]

*Hộ ma: Nên dùng vỏ lúa nếp, đậu, mật ong, dầu….bỏ vào lư hương mà thiêu cúng Sao Bổn Mạng của Mình. Khi hộ ma thì phải kèm theo câu Mật Chú: Namah Samanta Dhara Dhara Pacara Hum ( Pháp này làm trong 7 ngày 7 đêm: Nếu lửa động đậy biến ra sắc màu vàng lợt tức là nguyện đã thành tựu vậy

Quý vị nào vẽ Linh Phù Thất Tinh sử dụng không cần vẽ hình nhân biểu tượng và chử Tàu phía trên , chỉ cần chiếu theo Tinh Quân Phù bổn mạng giờ sanh của mình vẽ đúng nét là đặng linh ứng , xấu đẹp không sao , khi vẽ cần nín hơi , tập trung tinh thần , tắm rửa , súc miệng sạch sẻ .

NGHI QUỸ KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
ĐẢNH LUÂN CHƠN NGÔN
1)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmo-Tare ghara ham soavaha.
2)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmoraktara ghara ham soavaha.
( 3lần )

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ

Nam-Bắc-Đông-Tây trung ngũ đẩu
Châu thiên thất thập nhị cung thần
Nhị thập bát tú liệt phương ngung
Cửu Diệu thất tinh chư thánh chúng
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Phật Quang chủ chiếu
Bổn mạng ngươn thần đại hạn-tiểu hạn-tinh quân-đại vận-tiểu vận-tôn-thần. la-kế-nguyện bộc bàn lâm chủ chiếu: kim-mộc-thủy-hỏa-thổ đức Tinh Quân, kỳ tiêu tai chí thạnh Quang Vương Phật.
Nam mô Quang Vương Phật ( 3lần )

Chơn Ngôn: Xương na dân na-sá sá đê-ma ha đế -ất sất sất sất đế-xương bát duệ ta bà ha ( 3lần ).

BÀI PHỤNG THỈNH

Chí tâm phụng thỉnh Bắc cực Dhara-Tham Lang-Cự Môn-lộc Tồn-Văn Khúc-Liêm Trinh-Vũ Khúc-Phá Quân.

Vị thí chủ: ( tên họ )……tức ngưỡng giải thoát thọ mạng tăng trưởng-đắc kiến bách thu-kim đắc đạo tràng (Mandala ). Duy nguyện thùy hưởng giáng lâm thử xử bội thọhộ ma gia hộ thí chủ….tiêu tai giải nạn, mạng vị bình an.Sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết thần chú các vì tinh tú:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.

*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Bắc cực quang minh phổ chiếu, tứ phương Khôi Phược Quyền Hàng Tắc Huy Hàng Phủ Chiếu Phụ Bậc Cường Khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.
Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lần )

ĐẨU MẪU BỬU CÁO

Đẩu mẫu bửu cáo chí tâm quy mạng lễ
Tây Phương Thiên Trúc quốc đại trí quang trung chơn không diệu tướng pháp đương sự Vô thượng huyền ngươn thiên mẫu chủ, Kim Quan Thược sứ nhật nguyệt tìm huy-Bửu sứ truyền thời Quỷ thần thất sắc-Hiển linh tống ư trần thế- vệ thánh giá ư diêm phù đề-Chúng sanh hữu nam, nhược xưng danh đại sĩ tầm thinh cứu khổ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Thánh Đức Khuê Quan thiên hậu, ma lợi phát thiên đại thánh, viên minh Đẩu mẫu thiên tôn. Tiên thiên nhất mục chơn ngôn thần chú Đẩu mẫu bửu cáo chơn ngôn:
Ta tha nhứt mục huy ban. Ta ha đế đế tân ban. Ta ha ba la, ba la quan ban, quan ban nhơn ban đế, nhơn ban xa xa phược ha ( 3 lần )

=>Kế sau là tụng kinh Kim Cang. PHẬT THUYẾT
THIÊN TRUNG BẮC ĐẨU CỔ PHẬT TIÊU TAI DIÊN THỌ DIỆU KINH

Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Tịnh Cư Thiên Cung, tập Chư Thiên chúng Quảng Đàn Pháp Yếu.

Nhĩ thời, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát tùng tòa khởi tiền bạch Phật ngôn:

Thế Tôn phục kiến đế hoàng tổ phụ qưới tiện chúng sanh tứ tượng ngũ hành hàm linh xuẩn động mạt bất giai do Bắc Đẩu Thất ngươn chi sở chủ tể-Hà cố thi tinh, ư Châu Thiên Trung, oai quyền oai đức tối tân tối thượng.

Duy nguyện Thế Tôn vị chúng tuyên thuyết, nhứt thiết nhơn thiên hàm tri qui hương.

Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng ngôn.

Thiện tai! thiện tai! ngã kiêm vị thử cập mạt thế chúng sanh, phu tuyên nhân do dữ đương lai thế, hàm cọng tri chi thị.

Thất ngươn tinh phước bi quần sanh, ân thí vạn dựng công đức giả dả. Vu thời Thế Tôn tức thuyết:

Bắc Đẩu Thất Ngươn Cổ Phật

Thánh hiệu đảnh lễ ( mỗi câu dưới lạy 1 lạy )

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhứt Đại Khôi Dương Minh, Tham Lang Thái Tinh Quân, thị Đông Phương Tối Thắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhị Đại Phược Âm Tinh, Cự Môn Ngươn Tinh Quân, thị Đông Phương Diệu Bửu Thế Giới Quan Âm Tự Tại Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tam Đại Quyền Chơn Nhơn Lộc Tồn Trinh Tinh Quân thị Đông Phương Viên Châu Thế Giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tứ Đại Hoàng Huyền Minh Văn Khúc Tinh Quân thị Đông Phương Vô Ưu Thế GIới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Ngũ Đại Tấc Đơn Ngươn Liêm Trinh Cang Tinh Quân thị Đông Phương Tịnh Trụ Thế Giới Quảng Đại Trí Biện Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Lục Đại Pho Bắc Cực Vô Khúc Kỷ Tinh Quân thị Đông Phương Pháp Ý Thế Giới Pháp Hải Du Hí Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Thất Đại Phiêu Thiền Quang, Phá Quân Quang Tinh Quân thị Đông Phương Mãn Nguyệt Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Bát Động Minh Ngoại Phụ Tinh Quân thị T5ây Phương Diệu Hỷ Thế Giới Huệ Tạng Bồ Tát, Trang Nghiêm Bồ Tát.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Cửu Ẩn Quang Nội Bật Tinh Quân thị Tây Phương Diệu Viên Thế Giới An Lạc Tự Tại Bồ Tát.

Ư thị Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập Chư Đại Chúng Văn Phật khai diễn như thượng kinh chơn giai thị quá khứ kiết tường thiện thệ Đại Bi Thế Tôn phổ vị chúng sanh hóa thân thị hiện cát cát hoan hỷ , đắc vỉ vị tằng hữu, khể thủ xưng tán như thuyết kệ ngôn.

Đại Thánh chư thiện thệ vô thượng kiết tường tôn quá khứ dĩ tu chứng ly dục siêu thế gian thuỳ từ tý kiếp hậu lân mẫn chý quần hữu Hoá Thân Thiên Trung Chủ Bắc Cực Thất Ngýõn tôn Phụ Bậc Cọng Quyền Hành Chủ Tể vạn dựng.

Thiện tai Thích Ca Sư
Vị chúng cố tuyên thuyết
Ngã đẳng kim dĩ văn
Nguyện quảng vị mạt thế

Như thị Kinh Công Đức Cầu Phật tuyên dương.

Nhĩ thời Phật cáo đại chúng:

Nhược hữu thiện nam tín nữ ý mỗi niên chánh ngoạt, bất nhựt thập ngoạt, thập nhứt, cửu nhật, cửu ngoạt , mỗi ngoạt, thất, cửu, nhựt bổn mạng sanh thỉnh nhựt trước tịnh y phục đối tinh tượng tiền-chí tam6 xưng niệm Thất Phật như Bồ Tát tinh chơn Thánh hiện -tuỳ tâm sở cầu khắc niệm cảm ứng cánh năng bố đăng như đẩu, thiết tịnh thuỷ, hương hoa vu dạ phu thời kiền thiền kỳ đảo hàm đắc toại ý.

Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi, thế gian tể quan, cư sĩ, tăng ni, đạo, tục, nhược qưới nhược tiện đản hữu thất tình giai thuộc Bắc Đẩu sở chủ.

Nhược văn thử kinh thọ dĩ thọ trì đọc tụng thiết tương bố đẩu, hương hoa cúng dường, như thị chư lộc vị sùng cao, thọ mạng diên trường hoặch phước vô lượng.

Nhược hữu tiên vong, viên niên cận nhựt, vị năng siêu độ khủng trệ u đồ, nhược năng trì tụng tư kinh, thọ tử Â1n thí vong giả sanh Thiên, hiện tôn hoặch phước.

Nhược hữu nam nữ hoặc bị tà ma sở sâm, quỷ thần di hại, ác mộng kinh tích, tâm thần hôn loạn thọ trì thử kinh, chuyên tâm cúng dường tà quỷ thời tăng tức an lạc.

Nhược hữu thiên tai, ngoại ách, tật bệnh triền thân, thọ trì thử kinh-kim trì trai giới tức đắc tai ách tiêu trừ, bệnh nguyên thoát thể.

Nhược hữu mạng phùng ác diệu vận trị oai tinh bạo xích nhiệt nhãn, ế mô giá tình, quan sự kiên liên, ngục tù cấm hệ-ngũ dụ ác mộng-bá quái cầm minh-đảng năng bố đăng Bắc Đẩu chi tiền, hương hoa tịnh thuỷ, khoá trì thử kinh, thất biến chí thất that61 biến, hung ương diễn diệt-chư tá kiết tường.

Nhược hữu nam tử, cầu tự khoa danh, năng ư tịnh dạ phần hương.

Bắc Đẩu chi tiền bái tụng thử kinh, thất biến chí bá biến chú tự, tức sanh thông huệ chi nam, chúc tức đa8ng long -hổ chi bản.

Nhược hữu điền viên lục súc, canh nậu thiểu thành, khả ư tịnh thất phần hương bái tụng thử kinh, tức đắc điền tâm bội hoạch súc dưỡng thành quần, hoặc hữu nữ nhơn luỵ thường thai giáp, lâm sản chí thời, tất hoài ưu lự-đản năng hương hoa cúng dường trì tụng thử kinh, tức đắc oan gia giải thích, dịch ư phân vãng, mẫu tử đoàn viên, nam nữ đoan chánh.

Phật ngôn Thiện Nam Tử tu tri: Bắc Đẩu Cổ Phật hoằng đại từ bi thị hiện thiên trung, chủ trương viên mạng, thống lãnh càn khôn, thượng chí đế vương dĩ cập lê thứ, thiên địa sơn hà, cầm thú thảo mộc nhứt thiết giai tuân-Thiết Ngươn Tinh Quân Chi sở Qủang Chiếu.

Nhược hữu tai suy nguy cấp, tức đương bố đăng, kiện cáo, trì tụng thử kinh, tác hoặch hộ hựu như ý kiết tường.
Nhược hữu quốc sĩ lâm ư chiến đích, năng trì thử kinh, tâm vô gián đoạn-thiết lập Thánh Tượng như pháp cúng dường, tức đắc dấu khí gia oai, thiên cang thuận chiếu, tướng thắng binh cường, phong đoan mã võng, tuỳ sở chí phương, ứng hổ khắc phục.

Phật ngôn: Như thị, Thất Ngươn Như Lai cảm ứng vô lượng cùng kiếp nan tuyên, tắc ư thị trung, nhi thiết chú viết:
” Án hát na, đàn na, tra tra đế-ma ha đế-sất sất sất sất đế hát bát na vệ ta bà ha. ”

Phật thuyết thử kinh dĩ, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng, thiên long bát bộ, tinh chơn quỷ thần cung kỉnh tác lễ kính thọ phụng hành.

Phật thuyết Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật Tiêu Tai Diên Thọ Diệu Kinh Toan Viết:

Bắc Cực quang minh phổ chiếu tứ phương khôi phược quyền hoàng tac81 huy hoàng phủ.

Phiếu, Phụ, Bậc, Cường khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.

Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lạy )

TNMB xin đa tạ Đại sư đã chỉ dạy- mọi hạnh nguyện xin hồi hướng đến mọi chúng tánh -âu cũng là lòng bác ái của Thầy vậy .
Nam mô adi đà Phật .


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:43:46 am


Linh phù Thất tinh có thể sưu khảo trong cuốn Bùa chú Giảng giới của Thầy TIÊU DIÊU TỬ -KIM CANG TRÍ .TNMB có hình nhưng chưa biết cách đưa lên topic này , nếu được mong các huynh chỉ giáo cho. TNMB đa tạ .Xin cho được nói thêm bài hướng dẫn chi tiết trên cũng chính là do Thầy KIM CANG TRÍ biên soạn .
Kẻ bén duyên với huyền thuật đã theo Thầy từ Tuvilyso đến nay gặt hái không biết bao điều khả ý kiết tường nay được nhìn thấy Thầy trên diễn đàn này không còn gì làm vui mừng hơn.

Kính  Thầy KIM CANG TRÍ – các sư huynh đệ sở nguyện tòng tâm , đạo hạnh tinh tấn.


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: rubi trong Tháng Tư 19, 2008, 02:47:10 pm


Trích dẫn từ: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Xin chào Tiên Nữ Mắt Buồn. Tôi là rubi. Vì đang tìm Thất Tinh Châu Ngọc Thần Chú mà lạc vào diễn đàn này. Rubi muốn hỏi TNMB là phần chú tiếng Phạn thì cách phát âm như thế nào.

“Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha”

Mong TNMB có thể phiên âm cách đọc thần chú phần tiếng Phạn. Rubi cảm niệm TNMB nhiều.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am


Nhân hôm nay có người hỏi TNMb về lò hộ ma và Kinh Bắc đẩu thất tinh diên mạng , TNMB xin giới thiệu lại bài của một Đại sư để củng cố thêm thông tin cho huynh đệ xem như sự chia sẻ mong cầu được giải tai ách cho năm mới .

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
. Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc

truyền đến đời triều vua Ðường ở Trung Hoa thọ trì.

. Sa Môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt văn.

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

Hằng năm nếu gặp tai ách lễ kinh này bảy lạy.

Khi bấy giờ Phật bảo Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Kinh này đã nói có đại oai thần lực” có công năng cứu độ tất cả trọng tội và hay diệt hết thảy nghiệp chướng của tất cả chúng sanh.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, tể quan, cư sĩ, kẻ trai lành, người gái tín, hoặc sang, hoặc hèn, trong đời sống không luận lớn nhỏ đều thuộc sự thống lãnh của bảy vị tinh tú này chiếu soi.

Nếu nghe kinh này thọ trì, cúng dường, chuyển đọc, khuyên bạn hữu, thân tộc, cốt nhục của mình thọ trì, thì hiện đời được phước, đời sau sanh lên chư Thiên.

Nếu kẻ Thiện nam và người Thiện nữ nào có kẻ tiên vong đã qua đời mà bị đọa vào địa ngục, hoặc chịu các thứ khổ sở. Nếu nghe kinh này tin kính cúng dường thì kẻ tiên vong kia liền xa lìa khỏi chốn địa ngục, được vãng sanh về cõi Cực Lạc thế giới.

Nếu có kẻ thiện nam và người thiện nữ nào, hoặc bị loài quỷ mị xâm hại, hay tà ma quấy nhiễu, ác mộng quái lạ, hồn phách kinh sợ, nếu nghe kinh này thọ trì cúng dường hồn phách liền được yên ổn, không còn lo sợ.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào, hoặc có sĩ quan sắp bổ chấp chánh. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì vị quan ấy liền được mời sang địa vị cao cấp, được đại kiết tường.

Nếu có trai lành và người gái tín, thân bị tật bịnh triền miên, muốn cầu nhẹ nhàng, nên vào tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, thì tật bịnh ấy liền được lành hẳn.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín muốn được tấn đạt, ra đi may mắn, cầu tài vừa ý, buôn bán phát đạt. Nếu gặp kinh này, tin kính cúng dường liền được tiền tài giàu có, vào ra an lành.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nuôi tằm hư hao, lục súc chẳng yên, liền ở tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, ruộng tằm vừa ý, lục súc sum vầy, không còn tổn thất cũng chẳng tai chướng.

Nếu có người nữ suốt tháng mang thai, khó khăn nặng nề, nếu gặp kinh này tín kính cúng dường, mẹ con liền được phân giải nhẹ nhàng, ách nạn tiêu trừ, sanh con trai gái, thân hình đẹp đẽ, quả báo sống lâu.

Nếu kẻ trai lành và người gái tín biết được Bắc Ðẩu Thất Tinh, rọi chiếu đời sống nhơn sinh của mình thì trong một đời, hễ có tai ách quan sự miệng tiếng đồn đãi, trăm điều quái lạ. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì không còn một việc gì mà phải phòng hại.

Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói lời ấy rồi, hết thảy thiện nam tín nữ cung kính tín thọ làm lễ mà trở về.

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ
Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần).

1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

2. Cự Môn tinh (sao Cự Môn). Người sanh giờ Sửu, giờ Hợi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp nguy nạn, nên dùng món ăn lúa, nếp cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

3. Lộc tồn tinh (sao Lộc Tồn). Người sanh giờ Dần, giờ Tuất đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nếu dùng món ăn lúa tẻ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

4. Văn Khúc tinh sao (sao Văn Khúc). Người sanh giờ Mẹo, giờ Dậu đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

5. Liêm Trinh tinh (sao Liêm Trinh). Người sanh giờ Thìn, giờ Thân đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt mè cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

6. Vũ Khúc tinh (sao Vũ Khúc). Người sanh giờ Tỵ, giờ Mùi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt đậu lớn cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

7. Phá Quân tinh (sao Phá Quân). Người sanh giờ Ngọ hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Nếu có người mỗi ngày tụng Thần chú này quyết định tội nghiệp thảy đều tiêu trừ và tất cả sở nguyện cầu đều được thành tựu. Nếu mỗi ngày tụng Thần chú này 108 biến, thân mình và tất cả quyến thuộc đều được phò hộ. Nếu tụng 500 biến được sức đại oai thần trong 500 do tuần, tất cả ma vương, các ma chúng, kẻ chướng ngại và vô lượng ác quỷ không dám gần gũi, thường được ủng hộ.
Ấn Triệu thỉnh Bắc Đẩu Thất Tinh:
Chắp tay trống ở giữa, 2 ngón cái vịn đầu móng ngón vô danh, 2 ngón giữa và 2 ngón út như lá sen, 2 ngón trỏ hơi cong đầu lại để cách khoảng qua lại tụng Chú Đảnh Luân Chơn Ngôn trước rồi sau đó mới triệu thỉnh Bắc Đẩu.
Ấn Khi Tụng Chú Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng:

Hai tay, 2 ngón giữa và 2 ngón cái vịn nhau, 2 ngón vô danh hợp lại trước mặt 2 ngón út, 2 ngón trỏ thẳng đứng. [/size]

*Hộ ma: Nên dùng vỏ lúa nếp, đậu, mật ong, dầu….bỏ vào lư hương mà thiêu cúng Sao Bổn Mạng của Mình. Khi hộ ma thì phải kèm theo câu Mật Chú: Namah Samanta Dhara Dhara Pacara Hum ( Pháp này làm trong 7 ngày 7 đêm: Nếu lửa động đậy biến ra sắc màu vàng lợt tức là nguyện đã thành tựu vậy

Quý vị nào vẽ Linh Phù Thất Tinh sử dụng không cần vẽ hình nhân biểu tượng và chử Tàu phía trên , chỉ cần chiếu theo Tinh Quân Phù bổn mạng giờ sanh của mình vẽ đúng nét là đặng linh ứng , xấu đẹp không sao , khi vẽ cần nín hơi , tập trung tinh thần , tắm rửa , súc miệng sạch sẻ .

NGHI QUỸ KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
ĐẢNH LUÂN CHƠN NGÔN
1)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmo-Tare ghara ham soavaha.
2)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmoraktara ghara ham soavaha.
( 3lần )

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ

Nam-Bắc-Đông-Tây trung ngũ đẩu
Châu thiên thất thập nhị cung thần
Nhị thập bát tú liệt phương ngung
Cửu Diệu thất tinh chư thánh chúng
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Phật Quang chủ chiếu
Bổn mạng ngươn thần đại hạn-tiểu hạn-tinh quân-đại vận-tiểu vận-tôn-thần. la-kế-nguyện bộc bàn lâm chủ chiếu: kim-mộc-thủy-hỏa-thổ đức Tinh Quân, kỳ tiêu tai chí thạnh Quang Vương Phật.
Nam mô Quang Vương Phật ( 3lần )

Chơn Ngôn: Xương na dân na-sá sá đê-ma ha đế -ất sất sất sất đế-xương bát duệ ta bà ha ( 3lần ).

BÀI PHỤNG THỈNH

Chí tâm phụng thỉnh Bắc cực Dhara-Tham Lang-Cự Môn-lộc Tồn-Văn Khúc-Liêm Trinh-Vũ Khúc-Phá Quân.

Vị thí chủ: ( tên họ )……tức ngưỡng giải thoát thọ mạng tăng trưởng-đắc kiến bách thu-kim đắc đạo tràng (Mandala ). Duy nguyện thùy hưởng giáng lâm thử xử bội thọhộ ma gia hộ thí chủ….tiêu tai giải nạn, mạng vị bình an.Sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết thần chú các vì tinh tú:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.

*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Bắc cực quang minh phổ chiếu, tứ phương Khôi Phược Quyền Hàng Tắc Huy Hàng Phủ Chiếu Phụ Bậc Cường Khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.
Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lần )

ĐẨU MẪU BỬU CÁO

Đẩu mẫu bửu cáo chí tâm quy mạng lễ
Tây Phương Thiên Trúc quốc đại trí quang trung chơn không diệu tướng pháp đương sự Vô thượng huyền ngươn thiên mẫu chủ, Kim Quan Thược sứ nhật nguyệt tìm huy-Bửu sứ truyền thời Quỷ thần thất sắc-Hiển linh tống ư trần thế- vệ thánh giá ư diêm phù đề-Chúng sanh hữu nam, nhược xưng danh đại sĩ tầm thinh cứu khổ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Thánh Đức Khuê Quan thiên hậu, ma lợi phát thiên đại thánh, viên minh Đẩu mẫu thiên tôn. Tiên thiên nhất mục chơn ngôn thần chú Đẩu mẫu bửu cáo chơn ngôn:
Ta tha nhứt mục huy ban. Ta ha đế đế tân ban. Ta ha ba la, ba la quan ban, quan ban nhơn ban đế, nhơn ban xa xa phược ha ( 3 lần )

=>Kế sau là tụng kinh Kim Cang. PHẬT THUYẾT
THIÊN TRUNG BẮC ĐẨU CỔ PHẬT TIÊU TAI DIÊN THỌ DIỆU KINH

Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Tịnh Cư Thiên Cung, tập Chư Thiên chúng Quảng Đàn Pháp Yếu.

Nhĩ thời, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát tùng tòa khởi tiền bạch Phật ngôn:

Thế Tôn phục kiến đế hoàng tổ phụ qưới tiện chúng sanh tứ tượng ngũ hành hàm linh xuẩn động mạt bất giai do Bắc Đẩu Thất ngươn chi sở chủ tể-Hà cố thi tinh, ư Châu Thiên Trung, oai quyền oai đức tối tân tối thượng.

Duy nguyện Thế Tôn vị chúng tuyên thuyết, nhứt thiết nhơn thiên hàm tri qui hương.

Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng ngôn.

Thiện tai! thiện tai! ngã kiêm vị thử cập mạt thế chúng sanh, phu tuyên nhân do dữ đương lai thế, hàm cọng tri chi thị.

Thất ngươn tinh phước bi quần sanh, ân thí vạn dựng công đức giả dả. Vu thời Thế Tôn tức thuyết:

Bắc Đẩu Thất Ngươn Cổ Phật

Thánh hiệu đảnh lễ ( mỗi câu dưới lạy 1 lạy )

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhứt Đại Khôi Dương Minh, Tham Lang Thái Tinh Quân, thị Đông Phương Tối Thắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhị Đại Phược Âm Tinh, Cự Môn Ngươn Tinh Quân, thị Đông Phương Diệu Bửu Thế Giới Quan Âm Tự Tại Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tam Đại Quyền Chơn Nhơn Lộc Tồn Trinh Tinh Quân thị Đông Phương Viên Châu Thế Giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tứ Đại Hoàng Huyền Minh Văn Khúc Tinh Quân thị Đông Phương Vô Ưu Thế GIới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Ngũ Đại Tấc Đơn Ngươn Liêm Trinh Cang Tinh Quân thị Đông Phương Tịnh Trụ Thế Giới Quảng Đại Trí Biện Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Lục Đại Pho Bắc Cực Vô Khúc Kỷ Tinh Quân thị Đông Phương Pháp Ý Thế Giới Pháp Hải Du Hí Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Thất Đại Phiêu Thiền Quang, Phá Quân Quang Tinh Quân thị Đông Phương Mãn Nguyệt Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Bát Động Minh Ngoại Phụ Tinh Quân thị T5ây Phương Diệu Hỷ Thế Giới Huệ Tạng Bồ Tát, Trang Nghiêm Bồ Tát.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Cửu Ẩn Quang Nội Bật Tinh Quân thị Tây Phương Diệu Viên Thế Giới An Lạc Tự Tại Bồ Tát.

Ư thị Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập Chư Đại Chúng Văn Phật khai diễn như thượng kinh chơn giai thị quá khứ kiết tường thiện thệ Đại Bi Thế Tôn phổ vị chúng sanh hóa thân thị hiện cát cát hoan hỷ , đắc vỉ vị tằng hữu, khể thủ xưng tán như thuyết kệ ngôn.

Đại Thánh chư thiện thệ vô thượng kiết tường tôn quá khứ dĩ tu chứng ly dục siêu thế gian thuỳ từ tý kiếp hậu lân mẫn chý quần hữu Hoá Thân Thiên Trung Chủ Bắc Cực Thất Ngýõn tôn Phụ Bậc Cọng Quyền Hành Chủ Tể vạn dựng.

Thiện tai Thích Ca Sư
Vị chúng cố tuyên thuyết
Ngã đẳng kim dĩ văn
Nguyện quảng vị mạt thế

Như thị Kinh Công Đức Cầu Phật tuyên dương.

Nhĩ thời Phật cáo đại chúng:

Nhược hữu thiện nam tín nữ ý mỗi niên chánh ngoạt, bất nhựt thập ngoạt, thập nhứt, cửu nhật, cửu ngoạt , mỗi ngoạt, thất, cửu, nhựt bổn mạng sanh thỉnh nhựt trước tịnh y phục đối tinh tượng tiền-chí tam6 xưng niệm Thất Phật như Bồ Tát tinh chơn Thánh hiện -tuỳ tâm sở cầu khắc niệm cảm ứng cánh năng bố đăng như đẩu, thiết tịnh thuỷ, hương hoa vu dạ phu thời kiền thiền kỳ đảo hàm đắc toại ý.

Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi, thế gian tể quan, cư sĩ, tăng ni, đạo, tục, nhược qưới nhược tiện đản hữu thất tình giai thuộc Bắc Đẩu sở chủ.

Nhược văn thử kinh thọ dĩ thọ trì đọc tụng thiết tương bố đẩu, hương hoa cúng dường, như thị chư lộc vị sùng cao, thọ mạng diên trường hoặch phước vô lượng.

Nhược hữu tiên vong, viên niên cận nhựt, vị năng siêu độ khủng trệ u đồ, nhược năng trì tụng tư kinh, thọ tử Â1n thí vong giả sanh Thiên, hiện tôn hoặch phước.

Nhược hữu nam nữ hoặc bị tà ma sở sâm, quỷ thần di hại, ác mộng kinh tích, tâm thần hôn loạn thọ trì thử kinh, chuyên tâm cúng dường tà quỷ thời tăng tức an lạc.

Nhược hữu thiên tai, ngoại ách, tật bệnh triền thân, thọ trì thử kinh-kim trì trai giới tức đắc tai ách tiêu trừ, bệnh nguyên thoát thể.

Nhược hữu mạng phùng ác diệu vận trị oai tinh bạo xích nhiệt nhãn, ế mô giá tình, quan sự kiên liên, ngục tù cấm hệ-ngũ dụ ác mộng-bá quái cầm minh-đảng năng bố đăng Bắc Đẩu chi tiền, hương hoa tịnh thuỷ, khoá trì thử kinh, thất biến chí thất that61 biến, hung ương diễn diệt-chư tá kiết tường.

Nhược hữu nam tử, cầu tự khoa danh, năng ư tịnh dạ phần hương.

Bắc Đẩu chi tiền bái tụng thử kinh, thất biến chí bá biến chú tự, tức sanh thông huệ chi nam, chúc tức đa8ng long -hổ chi bản.

Nhược hữu điền viên lục súc, canh nậu thiểu thành, khả ư tịnh thất phần hương bái tụng thử kinh, tức đắc điền tâm bội hoạch súc dưỡng thành quần, hoặc hữu nữ nhơn luỵ thường thai giáp, lâm sản chí thời, tất hoài ưu lự-đản năng hương hoa cúng dường trì tụng thử kinh, tức đắc oan gia giải thích, dịch ư phân vãng, mẫu tử đoàn viên, nam nữ đoan chánh.

Phật ngôn Thiện Nam Tử tu tri: Bắc Đẩu Cổ Phật hoằng đại từ bi thị hiện thiên trung, chủ trương viên mạng, thống lãnh càn khôn, thượng chí đế vương dĩ cập lê thứ, thiên địa sơn hà, cầm thú thảo mộc nhứt thiết giai tuân-Thiết Ngươn Tinh Quân Chi sở Qủang Chiếu.

Nhược hữu tai suy nguy cấp, tức đương bố đăng, kiện cáo, trì tụng thử kinh, tác hoặch hộ hựu như ý kiết tường.
Nhược hữu quốc sĩ lâm ư chiến đích, năng trì thử kinh, tâm vô gián đoạn-thiết lập Thánh Tượng như pháp cúng dường, tức đắc dấu khí gia oai, thiên cang thuận chiếu, tướng thắng binh cường, phong đoan mã võng, tuỳ sở chí phương, ứng hổ khắc phục.

Phật ngôn: Như thị, Thất Ngươn Như Lai cảm ứng vô lượng cùng kiếp nan tuyên, tắc ư thị trung, nhi thiết chú viết:
” Án hát na, đàn na, tra tra đế-ma ha đế-sất sất sất sất đế hát bát na vệ ta bà ha. ”

Phật thuyết thử kinh dĩ, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng, thiên long bát bộ, tinh chơn quỷ thần cung kỉnh tác lễ kính thọ phụng hành.

Phật thuyết Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật Tiêu Tai Diên Thọ Diệu Kinh Toan Viết:

Bắc Cực quang minh phổ chiếu tứ phương khôi phược quyền hoàng tac81 huy hoàng phủ.

Phiếu, Phụ, Bậc, Cường khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.

Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lạy )

TNMB xin đa tạ Đại sư đã chỉ dạy- mọi hạnh nguyện xin hồi hướng đến mọi chúng tánh -âu cũng là lòng bác ái của Thầy vậy .
Nam mô adi đà Phật .


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:43:46 am


Linh phù Thất tinh có thể sưu khảo trong cuốn Bùa chú Giảng giới của Thầy TIÊU DIÊU TỬ -KIM CANG TRÍ .TNMB có hình nhưng chưa biết cách đưa lên topic này , nếu được mong các huynh chỉ giáo cho. TNMB đa tạ .Xin cho được nói thêm bài hướng dẫn chi tiết trên cũng chính là do Thầy KIM CANG TRÍ biên soạn .
Kẻ bén duyên với huyền thuật đã theo Thầy từ Tuvilyso đến nay gặt hái không biết bao điều khả ý kiết tường nay được nhìn thấy Thầy trên diễn đàn này không còn gì làm vui mừng hơn.

Kính  Thầy KIM CANG TRÍ – các sư huynh đệ sở nguyện tòng tâm , đạo hạnh tinh tấn.


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: rubi trong Tháng Tư 19, 2008, 02:47:10 pm


Trích dẫn từ: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Xin chào Tiên Nữ Mắt Buồn. Tôi là rubi. Vì đang tìm Thất Tinh Châu Ngọc Thần Chú mà lạc vào diễn đàn này. Rubi muốn hỏi TNMB là phần chú tiếng Phạn thì cách phát âm như thế nào.

“Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha”

Mong TNMB có thể phiên âm cách đọc thần chú phần tiếng Phạn. Rubi cảm niệm TNMB nhiều.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am


Nhân hôm nay có người hỏi TNMb về lò hộ ma và Kinh Bắc đẩu thất tinh diên mạng , TNMB xin giới thiệu lại bài của một Đại sư để củng cố thêm thông tin cho huynh đệ xem như sự chia sẻ mong cầu được giải tai ách cho năm mới .

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
. Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc

truyền đến đời triều vua Ðường ở Trung Hoa thọ trì.

. Sa Môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt văn.

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

Hằng năm nếu gặp tai ách lễ kinh này bảy lạy.

Khi bấy giờ Phật bảo Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Kinh này đã nói có đại oai thần lực” có công năng cứu độ tất cả trọng tội và hay diệt hết thảy nghiệp chướng của tất cả chúng sanh.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, tể quan, cư sĩ, kẻ trai lành, người gái tín, hoặc sang, hoặc hèn, trong đời sống không luận lớn nhỏ đều thuộc sự thống lãnh của bảy vị tinh tú này chiếu soi.

Nếu nghe kinh này thọ trì, cúng dường, chuyển đọc, khuyên bạn hữu, thân tộc, cốt nhục của mình thọ trì, thì hiện đời được phước, đời sau sanh lên chư Thiên.

Nếu kẻ Thiện nam và người Thiện nữ nào có kẻ tiên vong đã qua đời mà bị đọa vào địa ngục, hoặc chịu các thứ khổ sở. Nếu nghe kinh này tin kính cúng dường thì kẻ tiên vong kia liền xa lìa khỏi chốn địa ngục, được vãng sanh về cõi Cực Lạc thế giới.

Nếu có kẻ thiện nam và người thiện nữ nào, hoặc bị loài quỷ mị xâm hại, hay tà ma quấy nhiễu, ác mộng quái lạ, hồn phách kinh sợ, nếu nghe kinh này thọ trì cúng dường hồn phách liền được yên ổn, không còn lo sợ.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào, hoặc có sĩ quan sắp bổ chấp chánh. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì vị quan ấy liền được mời sang địa vị cao cấp, được đại kiết tường.

Nếu có trai lành và người gái tín, thân bị tật bịnh triền miên, muốn cầu nhẹ nhàng, nên vào tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, thì tật bịnh ấy liền được lành hẳn.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín muốn được tấn đạt, ra đi may mắn, cầu tài vừa ý, buôn bán phát đạt. Nếu gặp kinh này, tin kính cúng dường liền được tiền tài giàu có, vào ra an lành.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nuôi tằm hư hao, lục súc chẳng yên, liền ở tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, ruộng tằm vừa ý, lục súc sum vầy, không còn tổn thất cũng chẳng tai chướng.

Nếu có người nữ suốt tháng mang thai, khó khăn nặng nề, nếu gặp kinh này tín kính cúng dường, mẹ con liền được phân giải nhẹ nhàng, ách nạn tiêu trừ, sanh con trai gái, thân hình đẹp đẽ, quả báo sống lâu.

Nếu kẻ trai lành và người gái tín biết được Bắc Ðẩu Thất Tinh, rọi chiếu đời sống nhơn sinh của mình thì trong một đời, hễ có tai ách quan sự miệng tiếng đồn đãi, trăm điều quái lạ. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì không còn một việc gì mà phải phòng hại.

Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói lời ấy rồi, hết thảy thiện nam tín nữ cung kính tín thọ làm lễ mà trở về.

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ
Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần).

1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

2. Cự Môn tinh (sao Cự Môn). Người sanh giờ Sửu, giờ Hợi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp nguy nạn, nên dùng món ăn lúa, nếp cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

3. Lộc tồn tinh (sao Lộc Tồn). Người sanh giờ Dần, giờ Tuất đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nếu dùng món ăn lúa tẻ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

4. Văn Khúc tinh sao (sao Văn Khúc). Người sanh giờ Mẹo, giờ Dậu đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

5. Liêm Trinh tinh (sao Liêm Trinh). Người sanh giờ Thìn, giờ Thân đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt mè cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

6. Vũ Khúc tinh (sao Vũ Khúc). Người sanh giờ Tỵ, giờ Mùi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn hạt đậu lớn cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

7. Phá Quân tinh (sao Phá Quân). Người sanh giờ Ngọ hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Nếu có người mỗi ngày tụng Thần chú này quyết định tội nghiệp thảy đều tiêu trừ và tất cả sở nguyện cầu đều được thành tựu. Nếu mỗi ngày tụng Thần chú này 108 biến, thân mình và tất cả quyến thuộc đều được phò hộ. Nếu tụng 500 biến được sức đại oai thần trong 500 do tuần, tất cả ma vương, các ma chúng, kẻ chướng ngại và vô lượng ác quỷ không dám gần gũi, thường được ủng hộ.
Ấn Triệu thỉnh Bắc Đẩu Thất Tinh:
Chắp tay trống ở giữa, 2 ngón cái vịn đầu móng ngón vô danh, 2 ngón giữa và 2 ngón út như lá sen, 2 ngón trỏ hơi cong đầu lại để cách khoảng qua lại tụng Chú Đảnh Luân Chơn Ngôn trước rồi sau đó mới triệu thỉnh Bắc Đẩu.
Ấn Khi Tụng Chú Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng:

Hai tay, 2 ngón giữa và 2 ngón cái vịn nhau, 2 ngón vô danh hợp lại trước mặt 2 ngón út, 2 ngón trỏ thẳng đứng. [/size]

*Hộ ma: Nên dùng vỏ lúa nếp, đậu, mật ong, dầu….bỏ vào lư hương mà thiêu cúng Sao Bổn Mạng của Mình. Khi hộ ma thì phải kèm theo câu Mật Chú: Namah Samanta Dhara Dhara Pacara Hum ( Pháp này làm trong 7 ngày 7 đêm: Nếu lửa động đậy biến ra sắc màu vàng lợt tức là nguyện đã thành tựu vậy

Quý vị nào vẽ Linh Phù Thất Tinh sử dụng không cần vẽ hình nhân biểu tượng và chử Tàu phía trên , chỉ cần chiếu theo Tinh Quân Phù bổn mạng giờ sanh của mình vẽ đúng nét là đặng linh ứng , xấu đẹp không sao , khi vẽ cần nín hơi , tập trung tinh thần , tắm rửa , súc miệng sạch sẻ .

NGHI QUỸ KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
ĐẢNH LUÂN CHƠN NGÔN
1)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmo-Tare ghara ham soavaha.
2)Namah samanta Dharana Ehye-HyPatha-Jha-Jda-Jka-Jra-Jmoraktara ghara ham soavaha.
( 3lần )

PHẬT NÓI KINH BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ

Nam-Bắc-Đông-Tây trung ngũ đẩu
Châu thiên thất thập nhị cung thần
Nhị thập bát tú liệt phương ngung
Cửu Diệu thất tinh chư thánh chúng
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Phật Quang chủ chiếu
Bổn mạng ngươn thần đại hạn-tiểu hạn-tinh quân-đại vận-tiểu vận-tôn-thần. la-kế-nguyện bộc bàn lâm chủ chiếu: kim-mộc-thủy-hỏa-thổ đức Tinh Quân, kỳ tiêu tai chí thạnh Quang Vương Phật.
Nam mô Quang Vương Phật ( 3lần )

Chơn Ngôn: Xương na dân na-sá sá đê-ma ha đế -ất sất sất sất đế-xương bát duệ ta bà ha ( 3lần ).

BÀI PHỤNG THỈNH

Chí tâm phụng thỉnh Bắc cực Dhara-Tham Lang-Cự Môn-lộc Tồn-Văn Khúc-Liêm Trinh-Vũ Khúc-Phá Quân.

Vị thí chủ: ( tên họ )……tức ngưỡng giải thoát thọ mạng tăng trưởng-đắc kiến bách thu-kim đắc đạo tràng (Mandala ). Duy nguyện thùy hưởng giáng lâm thử xử bội thọhộ ma gia hộ thí chủ….tiêu tai giải nạn, mạng vị bình an.Sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết thần chú các vì tinh tú:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.

*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Bắc cực quang minh phổ chiếu, tứ phương Khôi Phược Quyền Hàng Tắc Huy Hàng Phủ Chiếu Phụ Bậc Cường Khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.
Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lần )

ĐẨU MẪU BỬU CÁO

Đẩu mẫu bửu cáo chí tâm quy mạng lễ
Tây Phương Thiên Trúc quốc đại trí quang trung chơn không diệu tướng pháp đương sự Vô thượng huyền ngươn thiên mẫu chủ, Kim Quan Thược sứ nhật nguyệt tìm huy-Bửu sứ truyền thời Quỷ thần thất sắc-Hiển linh tống ư trần thế- vệ thánh giá ư diêm phù đề-Chúng sanh hữu nam, nhược xưng danh đại sĩ tầm thinh cứu khổ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Thánh Đức Khuê Quan thiên hậu, ma lợi phát thiên đại thánh, viên minh Đẩu mẫu thiên tôn. Tiên thiên nhất mục chơn ngôn thần chú Đẩu mẫu bửu cáo chơn ngôn:
Ta tha nhứt mục huy ban. Ta ha đế đế tân ban. Ta ha ba la, ba la quan ban, quan ban nhơn ban đế, nhơn ban xa xa phược ha ( 3 lần )

=>Kế sau là tụng kinh Kim Cang. PHẬT THUYẾT
THIÊN TRUNG BẮC ĐẨU CỔ PHẬT TIÊU TAI DIÊN THỌ DIỆU KINH

Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Tịnh Cư Thiên Cung, tập Chư Thiên chúng Quảng Đàn Pháp Yếu.

Nhĩ thời, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát tùng tòa khởi tiền bạch Phật ngôn:

Thế Tôn phục kiến đế hoàng tổ phụ qưới tiện chúng sanh tứ tượng ngũ hành hàm linh xuẩn động mạt bất giai do Bắc Đẩu Thất ngươn chi sở chủ tể-Hà cố thi tinh, ư Châu Thiên Trung, oai quyền oai đức tối tân tối thượng.

Duy nguyện Thế Tôn vị chúng tuyên thuyết, nhứt thiết nhơn thiên hàm tri qui hương.

Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng ngôn.

Thiện tai! thiện tai! ngã kiêm vị thử cập mạt thế chúng sanh, phu tuyên nhân do dữ đương lai thế, hàm cọng tri chi thị.

Thất ngươn tinh phước bi quần sanh, ân thí vạn dựng công đức giả dả. Vu thời Thế Tôn tức thuyết:

Bắc Đẩu Thất Ngươn Cổ Phật

Thánh hiệu đảnh lễ ( mỗi câu dưới lạy 1 lạy )

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhứt Đại Khôi Dương Minh, Tham Lang Thái Tinh Quân, thị Đông Phương Tối Thắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Nhị Đại Phược Âm Tinh, Cự Môn Ngươn Tinh Quân, thị Đông Phương Diệu Bửu Thế Giới Quan Âm Tự Tại Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tam Đại Quyền Chơn Nhơn Lộc Tồn Trinh Tinh Quân thị Đông Phương Viên Châu Thế Giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Tứ Đại Hoàng Huyền Minh Văn Khúc Tinh Quân thị Đông Phương Vô Ưu Thế GIới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Ngũ Đại Tấc Đơn Ngươn Liêm Trinh Cang Tinh Quân thị Đông Phương Tịnh Trụ Thế Giới Quảng Đại Trí Biện Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Lục Đại Pho Bắc Cực Vô Khúc Kỷ Tinh Quân thị Đông Phương Pháp Ý Thế Giới Pháp Hải Du Hí Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Thất Đại Phiêu Thiền Quang, Phá Quân Quang Tinh Quân thị Đông Phương Mãn Nguyệt Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Bát Động Minh Ngoại Phụ Tinh Quân thị T5ây Phương Diệu Hỷ Thế Giới Huệ Tạng Bồ Tát, Trang Nghiêm Bồ Tát.

Nam mô Bắc Đẩu Đệ Cửu Ẩn Quang Nội Bật Tinh Quân thị Tây Phương Diệu Viên Thế Giới An Lạc Tự Tại Bồ Tát.

Ư thị Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập Chư Đại Chúng Văn Phật khai diễn như thượng kinh chơn giai thị quá khứ kiết tường thiện thệ Đại Bi Thế Tôn phổ vị chúng sanh hóa thân thị hiện cát cát hoan hỷ , đắc vỉ vị tằng hữu, khể thủ xưng tán như thuyết kệ ngôn.

Đại Thánh chư thiện thệ vô thượng kiết tường tôn quá khứ dĩ tu chứng ly dục siêu thế gian thuỳ từ tý kiếp hậu lân mẫn chý quần hữu Hoá Thân Thiên Trung Chủ Bắc Cực Thất Ngýõn tôn Phụ Bậc Cọng Quyền Hành Chủ Tể vạn dựng.

Thiện tai Thích Ca Sư
Vị chúng cố tuyên thuyết
Ngã đẳng kim dĩ văn
Nguyện quảng vị mạt thế

Như thị Kinh Công Đức Cầu Phật tuyên dương.

Nhĩ thời Phật cáo đại chúng:

Nhược hữu thiện nam tín nữ ý mỗi niên chánh ngoạt, bất nhựt thập ngoạt, thập nhứt, cửu nhật, cửu ngoạt , mỗi ngoạt, thất, cửu, nhựt bổn mạng sanh thỉnh nhựt trước tịnh y phục đối tinh tượng tiền-chí tam6 xưng niệm Thất Phật như Bồ Tát tinh chơn Thánh hiện -tuỳ tâm sở cầu khắc niệm cảm ứng cánh năng bố đăng như đẩu, thiết tịnh thuỷ, hương hoa vu dạ phu thời kiền thiền kỳ đảo hàm đắc toại ý.

Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi, thế gian tể quan, cư sĩ, tăng ni, đạo, tục, nhược qưới nhược tiện đản hữu thất tình giai thuộc Bắc Đẩu sở chủ.

Nhược văn thử kinh thọ dĩ thọ trì đọc tụng thiết tương bố đẩu, hương hoa cúng dường, như thị chư lộc vị sùng cao, thọ mạng diên trường hoặch phước vô lượng.

Nhược hữu tiên vong, viên niên cận nhựt, vị năng siêu độ khủng trệ u đồ, nhược năng trì tụng tư kinh, thọ tử Â1n thí vong giả sanh Thiên, hiện tôn hoặch phước.

Nhược hữu nam nữ hoặc bị tà ma sở sâm, quỷ thần di hại, ác mộng kinh tích, tâm thần hôn loạn thọ trì thử kinh, chuyên tâm cúng dường tà quỷ thời tăng tức an lạc.

Nhược hữu thiên tai, ngoại ách, tật bệnh triền thân, thọ trì thử kinh-kim trì trai giới tức đắc tai ách tiêu trừ, bệnh nguyên thoát thể.

Nhược hữu mạng phùng ác diệu vận trị oai tinh bạo xích nhiệt nhãn, ế mô giá tình, quan sự kiên liên, ngục tù cấm hệ-ngũ dụ ác mộng-bá quái cầm minh-đảng năng bố đăng Bắc Đẩu chi tiền, hương hoa tịnh thuỷ, khoá trì thử kinh, thất biến chí thất that61 biến, hung ương diễn diệt-chư tá kiết tường.

Nhược hữu nam tử, cầu tự khoa danh, năng ư tịnh dạ phần hương.

Bắc Đẩu chi tiền bái tụng thử kinh, thất biến chí bá biến chú tự, tức sanh thông huệ chi nam, chúc tức đa8ng long -hổ chi bản.

Nhược hữu điền viên lục súc, canh nậu thiểu thành, khả ư tịnh thất phần hương bái tụng thử kinh, tức đắc điền tâm bội hoạch súc dưỡng thành quần, hoặc hữu nữ nhơn luỵ thường thai giáp, lâm sản chí thời, tất hoài ưu lự-đản năng hương hoa cúng dường trì tụng thử kinh, tức đắc oan gia giải thích, dịch ư phân vãng, mẫu tử đoàn viên, nam nữ đoan chánh.

Phật ngôn Thiện Nam Tử tu tri: Bắc Đẩu Cổ Phật hoằng đại từ bi thị hiện thiên trung, chủ trương viên mạng, thống lãnh càn khôn, thượng chí đế vương dĩ cập lê thứ, thiên địa sơn hà, cầm thú thảo mộc nhứt thiết giai tuân-Thiết Ngươn Tinh Quân Chi sở Qủang Chiếu.

Nhược hữu tai suy nguy cấp, tức đương bố đăng, kiện cáo, trì tụng thử kinh, tác hoặch hộ hựu như ý kiết tường.
Nhược hữu quốc sĩ lâm ư chiến đích, năng trì thử kinh, tâm vô gián đoạn-thiết lập Thánh Tượng như pháp cúng dường, tức đắc dấu khí gia oai, thiên cang thuận chiếu, tướng thắng binh cường, phong đoan mã võng, tuỳ sở chí phương, ứng hổ khắc phục.

Phật ngôn: Như thị, Thất Ngươn Như Lai cảm ứng vô lượng cùng kiếp nan tuyên, tắc ư thị trung, nhi thiết chú viết:
” Án hát na, đàn na, tra tra đế-ma ha đế-sất sất sất sất đế hát bát na vệ ta bà ha. ”

Phật thuyết thử kinh dĩ, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cập chư đại chúng, thiên long bát bộ, tinh chơn quỷ thần cung kỉnh tác lễ kính thọ phụng hành.

Phật thuyết Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật Tiêu Tai Diên Thọ Diệu Kinh Toan Viết:

Bắc Cực quang minh phổ chiếu tứ phương khôi phược quyền hoàng tac81 huy hoàng phủ.

Phiếu, Phụ, Bậc, Cường khể thủ tuyên dương phước lộc thọ miên trường.

Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3lạy )

TNMB xin đa tạ Đại sư đã chỉ dạy- mọi hạnh nguyện xin hồi hướng đến mọi chúng tánh -âu cũng là lòng bác ái của Thầy vậy .
Nam mô adi đà Phật .


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:43:46 am


Linh phù Thất tinh có thể sưu khảo trong cuốn Bùa chú Giảng giới của Thầy TIÊU DIÊU TỬ -KIM CANG TRÍ .TNMB có hình nhưng chưa biết cách đưa lên topic này , nếu được mong các huynh chỉ giáo cho. TNMB đa tạ .Xin cho được nói thêm bài hướng dẫn chi tiết trên cũng chính là do Thầy KIM CANG TRÍ biên soạn .
Kẻ bén duyên với huyền thuật đã theo Thầy từ Tuvilyso đến nay gặt hái không biết bao điều khả ý kiết tường nay được nhìn thấy Thầy trên diễn đàn này không còn gì làm vui mừng hơn.

Kính  Thầy KIM CANG TRÍ – các sư huynh đệ sở nguyện tòng tâm , đạo hạnh tinh tấn.


Tiêu đề: Re: BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG.
Gửi bởi: rubi trong Tháng Tư 19, 2008, 02:47:10 pm


Trích dẫn từ: tien nu mat buon trong Tháng Giêng 16, 2008, 01:33:31 am

Tụng trì Thần chú dưới đây:

*Phạn: Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha.
*Hán Việt: Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Xin chào Tiên Nữ Mắt Buồn. Tôi là rubi. Vì đang tìm Thất Tinh Châu Ngọc Thần Chú mà lạc vào diễn đàn này. Rubi muốn hỏi TNMB là phần chú tiếng Phạn thì cách phát âm như thế nào.

“Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha”

Mong TNMB có thể phiên âm cách đọc thần chú phần tiếng Phạn. Rubi cảm niệm TNMB nhiều.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: